ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชาและปีการศึกษา

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ที่ สาขาวิชา 2530 - 2555 2556 2557 2558 รวม
1 คหกรรมศาสตร์ 16---16
2 นิติศาสตร์ 647364545773
3 นิเทศศาสตร์ 183297201
4 มนุษยนิเวศศาสตร์ 11---11
5 รัฐศาสตร์ 17391212206
6 วิทยาการจัดการ 348262934437
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5331360
8 ศิลปศาสตร์ 7564691
9 ศึกษาศาสตร์ 202--22
10 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 324373330424
11 เศรษฐศาสตร์ 43-4249
รวมทั้งสิ้น 1,893 121 137 139 2,290