สถิติจำนวนนักศึกษา มสธ. (ย้อนหลัง)

source: stat_new/mst_in_year.php