ย้อนอดีต –ประวัติการฝึกวิชาชีพและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

 

         ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 มีส่วนว่าด้วยการงานของผู้ต้องขังซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการไม่สู้จะแตกต่างกว่าของเดิมที่กำหนดไว้เท่าไรนัก เช่น บัญญัติว่า "นักโทษเด็ดขาดต้องทำงานตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน" เช่นนี้เป็นต้น

 

          ท่านผู้รู้ได้อธิบายว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษจำคุก หรืออีกนัยหนึ่ง ตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้แสดงถึงหลักการปฏิบัติราชทัณฑ์ว่าด้วยอุบายแห่งการลงโทษ คือ การบังคับให้ต้องทำงาน และเขาอาจแบ่งงานหนักเบาตามลักษณะและชนิดของบุคคลได้ การใช้แรงงานผู้ต้องขังตามนัยแห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ดังกล่าวแล้ว กระทรวงมหาดไทยยังได้ออกกฎกระทรวง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แรงงานนักโทษไว้ดังนี้งานที่จัดให้นักโทษเด็ดขาดทำ ให้คำนึงถึงข้อต่อไปนี้ คือ

• กำหนดโทษ

• ความแข็งแรงแห่งร่าง กาย

• สติปัญญา

• อุปนิสัย ฝีมือ และความรู้ความชำนาญ

• ผลในทางเศรษฐกิจ

• ผลในทางอบรมสภาพแห่งเรือนจำ

 

          นักโทษเด็ดขาดที่อายุต่ำกว่า 25 ปี ให้คำนึงถึงการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ  โดยที่กรมราชทัณฑ์มุ่งหวังจะคืนคนดีกลับสู่สังคม จึงได้พัฒนาด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังและอีกทางหนึ่งคือ การนำวิทยากรจากสถาบันการศึกษาภายนอกเรือนจำ เข้าไปฝึกสอนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพต่างๆ และจัดแข่งขันฝีมือผู้ต้องขัง ทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับชาติในหลายสาขาอาชีพ ทำให้ผู้ต้องขังมีการพัฒนาฝีมือจนได้มาตรฐาน สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อพ้นโทษออกไปโดยไม่เป็นภาระกับสังคม เป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคมและสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับผู้พ้นโทษ

 

  

 

          กรมราชทัณฑ์ได้พัฒนาด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งด้านฝีมือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์การฝึกวิชาชีพที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือผู้ต้องขังมีรูปแบบที่ทันสมัยประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการฝึกวิชาชีพออกสู่สายตาประชาชนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก ประชาชน ได้รับทราบนโยบายของกรมราชทัณฑ์ และเห็นผลงานด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเข้าใจปัญหา และหันมาให้ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นคนดี มีวิชาความรู้และสามารถใช้วิชาความรู้ที่ฝึกฝนมาระหว่างที่ถูกจองจำ นำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังจากพ้นโทษออกไป

 

          ในปี พ.ศ. 2514 กรมราชทัณฑ์ โดยนายประดิษฐ์ พาณิชการ อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงได้ริเริ่มจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือ ผู้ต้องขังของเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ออกแสดงและจำหน่าย ณ ศูนย์แสดงสินค้าไทย กรมการสนเทศ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความนิยม จากประชาชน องค์กร และ ส่วนราชการต่างๆ เป็นอย่างดี กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน (พ.ศ. 2546) ได้จัดขึ้นรวม 35 ครั้ง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับความนิยมและเกื้อหนุนจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

 

          กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดงานวันพบญาติโดยให้เรือนจำและทัณฑสถานนำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย รวม 22 ครั้ง และอนุญาตให้เรือนจำและทัณฑสถานในส่วนภูมิภาคจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ประจำแต่ละภาค รวมทั้งให้เรือนจำและทัณฑสถานนำผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ออกแสดงและจำหน่ายในงานกาชาดจังหวัด งานประจำปี และงานเทศกาลต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น สำหรับการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ซึ่งจัดมาแล้ว 35 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้

 

          ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 6 เมษายน 2514 รวม 9 วัน ณ ศูนย์แสดง สินค้าไทย กรมการสนเทศ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ พล.อ.ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 5 แห่งจำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 1,443,427.25 บาท

 

          ครั้งที่ 2 เ มื่อวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2515 รวม 7 วัน ณ ศูนย์แสดงสินค้าไทย กรมการสนเทศ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 73 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 1,543,477.75 บาท

 

          ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2516 รวม 9 วัน ณ ศูนย์พาณิชกรรม อาคารราชดำเนิน สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 72 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 2,323,876.80 บาท

 

          ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2517 รวม 11 วัน ณ ศูนย์พาณิชกรรม อาคารราชดำเนิน สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ นายกมล วรรณประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 80 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 4,454,543.25 บาท

 

          ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2518 รวม 10 วัน ณ บริเวณสนามไชย ข้างวังสราญรมย์ โดยมี นายชลอ วนะภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วม งานจำนวน 80 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 5,087,562.75 บาท

 

 

 

 

          ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2519 รวม 10 วัน ณ บริเวณสนามไชยข้างวังสราญรมย์ โดยมี ฯพณฯ นายสมบุญ ศิริธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 73 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 5,594,443.50 บาท

 

          ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 – 13 มีนาคม 2520 รวม 11 วัน ณ บริเวณวังสราญรมย์ โดยมี ฯพณฯ นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถาน มาร่วมงาน จำนวน 75 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 8,656,854.51 บาท

 

          ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 – 12 มีนาคม 2521 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามไชย โดยมี ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 72 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 13,664,456.00 บาท

Home » ย้อนอดีต –ประวัติการฝึกวิชาชีพและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

Like this article?