คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้เรียน:มิติของกรมราชทัณฑ์

การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในการศึกษาสมัยใหม่ นั่นคือกระบวนการจัดการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถือเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมและความคิดที่ถูกต้องตามอุดมคติที่สังคมพึงประสงค์ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงมิเพียงแต่ให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่รวมไปถึงความคิด ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ ความรู้สึก คุณธรรม ยึดมั่นในบันทัดฐาน ศีลธรรม จริยธรรม กฎ กติกา ระเบียบวินัยที่สังคมยอมรับ ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไม่น้อยไปกว่าความรู้ทางด้านวิชาการ เราเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าคุณลักษณะศึกษาหรือ Character Education


คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีความแตกต่างกันออกไปตามบริบททางสังคม ศาสนา หรือวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง แต่โดยรวมแล้วก็คือการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีลักษณะที่สังคมต้องการ และเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสังคมนั้นๆ

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในมิติของกรมราชทัณฑ์

ในส่วนของกรมราชทัณฑ์เอง แม้มิใช่หน่วยงานด้านการศึกษา แต่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือการพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อ "คืนคนดีสู่สังคม"  ดังนั้น ไม่เฉพาะแต่ผูต้องขังที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้น  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดกับผู้ต้องขัง จึงเป็นภารกิจที่กรมราชทัณฑ์จะต้องดำเนินการสำหรับผู้ต้องขังทุกคนและมีการดำเนินการอยู่โดยปกติ  การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถจะเข้ารับการศึกษาได้ในทุกระดับแม้จะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ ก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาพฤติกรรม ความรู้ ความสามารถของผู้ต้องขัง  นอกจากการให้การศึกษาแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่กรมราชทัณฑ์ได้นำมาใช้ เช่น

{xtypo_code}การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  เช่น กิจกรรมในลักษณะการบรรยาย การอบรม การฟังธรรมเทศนา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ครูผู้สอน พระสงฆ์ หรือผู้นำทางศาสนา นักวิชาการ เป็นต้น{/xtypo_code}{xtypo_code}จัดกิจกรรมการฝึกหัดอบรมหรือปรับพฤติกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด กีฬา หรือโครงการปฏิบัติธรรม เรือนจำ-เรือนธรรม ตลอดจนโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมอื่นๆ{/xtypo_code}{xtypo_code}จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการรู้ให้กับผู้ต้องขังในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน และสังคม การใช้เสียงตามสาย การปรับสภาพแวดล้อมที่ดีภายในอาคารเรียนและมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศเป็นวิชาการ{/xtypo_code}

การวัดคุณลักษณะของผู้เรียน

การวัดคุณลักษณะของผู่เรียน  ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ ยังไม่มีเครื่องมือวัดอย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านตัวผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากมีการเข้าใหม่ พ้นโทษ พักโทษ หรือย้ายเรือนจำอยู่ตลอดและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  การวัดจึงสามารถทำได้เพียงใช้วิธีการสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของผู้เรียนจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่นในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่ากลุ่มอื่น มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เช่น การพูดจา กิริยามารยาท ที่แสดงออกทั้งต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังด้วยกันเอง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และไม่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของเรือนจำ หลายคนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด ผู้ช่วยสอนหนังสือ  เป็นต้น

 

เป้าหมายสุดท้ายของกรมราชทัณฑ์ คือ “การคืนคนดีสู่สังคม” เมื่อผู้ต้องขังได้รับการศึกษาและพัฒนาพฤตินิสัยดีแล้ว เมื่อพ้นโทษออกไป ก็จะเป็นคนมีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก สุดท้ายก็จะเป็นคนดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คาดหวังของสังคมภายนอกด้วย…

 

{jcomments on}

 
Home » คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้เรียน:มิติของกรมราชทัณฑ์

Like this article?