ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กรมราชทัณฑ์ ส่งนักกีฬาผู้ต้องขังกาบัดดี้ชายหาด  ประเภทชาย จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชายหาด  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2…

 

การประชุมเรื่องการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555  เวลา  09.00 น. สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประชุมหารือการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 45  โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ. สุชาติ วงศ์อน้นต์ชัย) เป็นประธานการประชุม…

 

อธิการบดี มสธ.เข้าอวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น.  รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณาจารย์ ได้เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ. สุชาติ  วงศ์อน้นต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์…

สพน.ทำบุญปีใหม่

23 ธันวาคม 2554 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักพัฒนาพฤตินิสัย ร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนา  ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่  พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการ (กีฬา) ในช่วงเย็น

สรุปผลการจัดงานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ปี 2554

การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และงานเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ

  1. การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 44 บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมระหว่างวันที่ 3 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 มีเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 118 แห่ง มียอดการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 50,415,108 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
  2. การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดคำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 22 พฤศจิกายน 2553 มีเรือนจำ/ทัณฑสถาน เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 25 แห่ง มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,230,565 บาท (เก้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
  1. การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคใต้ ครั้งที่ 22 ณ บริเวณสนามหน้าบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2553 มีเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 25 แห่ง มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,660,006 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นหกบาทถ้วน)
  2. การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8 บริเวณเวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2554 มีเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 25 แห่ง มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,056,500 บาท (เก้าล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  3. การนำผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ไปแสดงและจำหน่ายในงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดหรือร่วมกับภาคเอกชน จำนวน 14 ครั้ง มียอดสินค้าที่นำไปจำหน่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086,745 บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)