สรุปจำนวนนักเรียนสายสามัญ-อาชีพ-อุดมศึกษา
1/2561

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม
การศึกษาสายสามัญ (ภาคเรียนที่ 1/2561)26,1917,63533,826
    - ผู้ไม่รู้หนังสือ2,4931,1193,612
    - ประถมศึกษา5,3532,2587,611
    - มัธยมศึกษาตอนต้น9,1502,20711,357
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย9,1952,05111,246
การศึกษาสายอาชีพ ปวช./ปวส.(ภาคเรียนที่ 1/2561)8,2411,5619,802
    - ปวช.6,0511,1547,205
    - ปวส.2,1904072,597
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2561)24,0987,93932,037
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.- 2561)2,3953572,752
    - โครงการศึกษาต่อเนื่อง (สัมฤทธิบัตร)---
    - ปริญญาตรี2,3953572,752
    - ปริญญาโท---
รวมทุกหลักสูตร60,92517,49278,417