เลือกเรือนจำ/ทัณฑสถานที่นี่:

แสดงรายการจาก: เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง


หลักสูตรปริญญาตรี

ที่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
1. ศิลปศาสตร์ 10024124
2. นิเทศศาสตร์ 15666222
3. ศึกษาศาสตร์ 14620
4. วิทยาการจัดการ 582148730
5. นิติศาสตร์ 58955644
6. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ---
7. เศรษฐศาสตร์ 29231
8. มนุษยนิเวศศาสตร์ 4-4
9. คหกรรมศาสตร์ ---
10. รัฐศาสตร์ 28016296
11. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 56125586
12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 671178
รวมทั้งสิ้น 2,3823532,735

 

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (โครงการการศึกษาต่อเนื่อง)

เพศ จำนวน
ชาย 285
หญิง 48
รวม 335