เลือกเรือนจำ/ทัณฑสถานที่นี่:

แสดงรายการจาก: เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง


หลักสูตรปริญญาตรี

ที่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
1. ศิลปศาสตร์ 10125126
2. นิเทศศาสตร์ 15766223
3. ศึกษาศาสตร์ 14620
4. วิทยาการจัดการ 585151736
5. นิติศาสตร์ 59155646
6. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ---
7. เศรษฐศาสตร์ 29231
8. มนุษยนิเวศศาสตร์ 4-4
9. คหกรรมศาสตร์ ---
10. รัฐศาสตร์ 28116297
11. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 56325588
12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 671178
รวมทั้งสิ้น 2,3923572,749

 

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (โครงการการศึกษาต่อเนื่อง)

เพศ จำนวน
ชาย 286
หญิง 48
รวม 336