ยินดีต้อนรับสู่ กองพัฒนาพฤตินิสัย

เราพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัย...

กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการพัฒนา การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานจัดเก็บเอกสาร งานร่างโต้ตอบ งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของสำนักงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนัก การบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการจัด การศึกษา แก่ผู้ต้องขังทั้งสายสามัญสายอาชีพ อุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มงานพัฒนาจิตใจ
ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ โปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ด้วยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนากิจกรรม ดนตรี กีฬา นันทนาการ เป็นต้น
กลุ่มงานฝึกวิชาชีพ
ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน โครงการแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมให้เรือนจำดำเนินการฝึกวิชาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานตาม ความถนัดและความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ต้องขัง ส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ
กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน
ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางการบริหาร และส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ผู้ต้องขัง มีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงาน อุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ
กลุ่มงานบริหารงานการเงิน
กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศงาน และจัดอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ดำเนินการด้านการพัสดุ และการใช้จ่ายเงิน เงินผลพลอยได้ฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย
กลุ่มงานโครงการในพระดำริฯ และส่งเสริมการเกษตร
กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ ฝึกอบรมผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจ
กลุ่มงานสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
จัดทำและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ (แม่และเด็ก) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดเข้ามาในเรือนจำ และบุคคลที่อยู่ในความควบคุม การจัดสวัสดิการ การให้การสงเคราะห์ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการติดตามช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

บุคลากรกองพัฒนาพฤตินิสัย

กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
(ว่าง)
งามใจ ทวีชนม์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เอกกมล ลวดลาย
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
ชนิตา ผันเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นงนุช อินอ๊อด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อังคณา อุณหบุตร
เจ้าพนักงานพิมพ์
เพ็ญประไพ พันธ์วงษ์
เจ้าพนักงานพิมพ์
จิราพร นิยมหาญ
เจ้าพนักงานพิมพ์
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
จันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร
ผู้อำนวยการ
ธีระพล สถาพร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
วิวัฒน์ วานิช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ทัศนีย์ อมาตยกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิริวิภา ผ่องผดุง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
วราลักษณ์ องค์การ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานพัฒนาจิตใจ
พงศกร พงศ์รัตนพร
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กิมนเรศ อยู่เย็น
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
จตุพร ธิราภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นุชนาถ แซ่ตั้ง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
อรพิน ตันติประภากิจ
เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
ทิฆัมพร เจริญวัฒนมณีชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานฝึกวิชาชีพ
นงนุช แก้วบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ชรินทร์ เฉลยพงษ์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
รุจิรา ต้นแพง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
วรางคณา ธรรมมะ
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
ก่อเมือง ยงประยูร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
วิลาศ สินทวีวรกุล
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
ศักดิ์ชัย ทองแก้ว
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ปุณณา สุตนพัฒน์
พนักงานจ้างเหมา
ภาคิน สาลีพวง
พนักงานจ้างเหมา
ฐิติมา ปราณีชน
เจ้าพนักงานพิมพ์
กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน
สิริชัย เมืองมูลชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ปาริชาติ เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ประโยชน์ เจียรใจรักษ์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
กลางชล เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ณัฎฐ์ชวัล บัวเผื่อน
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ทัศนชัย โอฬาริก
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
กาญจนา ดวงกลาง
พนักงานราชการ
สิริขวัญ น้อยสังข์
เจ้าพนักงานพิมพ์
ศิริรักษ์ สกุณี
ณัฐลิตา แสงแก้ว
กลุ่มงานบริหารงานการเงิน
วัชรี กุลบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
พิศมัย สาระยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ณภพ วงษ์มาก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พูลศรี เวชรังษี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สุข มีนุช
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
เกศินี เจริญสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เฉลิมพล เขม้นงาน
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิิบัติการ
วรนุช แป้งสุคนธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เชิดศักดิ์ สิริพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปิยมาภรณ์ แสงมณี
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
โสภณ ฤกษ์ประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นฤมล เจียมเรือน
ธิดารัตน์ ก่อแก้ว
เจ้าพนักงานพิมพ์
กลุ่มงานโครงการในพระดำริฯ และส่งเสริมการเกษตร
อริสรา คงคะรัศมี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เดือนงาม สุขชวลิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อังคณา พงศ์พนิตานนท์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
บังอร แซ่อึ้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
รุจิรา ปัญญานี
ผู้ช่วยด้านการเกษตร
จิราพัชร มันตาพันธ์
ผู้ช่วยด้านการเกษตร
พิลาวัลย์ ศรีจักรโคตร
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
อันธิกา อ่อนพร้อม
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เบญจมาศ ศรีประวัติ
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
สุกัญญา โบขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อัจฉรา แซ่ตั้ง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
บุษราภรณ์ แท่งทอง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ศศิ คล่องวิถี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
รัชชานนท์ สโมสร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
อภิรักษ์ ตรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
จิระประภา ทาตะภิรมย์
พนักงานผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์
ภาคินัย โพธิ
พนักงานผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์
อภิชญา กฤษณโสภา
พนักงานผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์
พิทยา เรี่ยวแรง
เจ้าพนักงานพิมพ์
ชนิภา โชควังทอง
เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ
นฤมล เจียมเรือน
เจ้าพนักงานพิมพ์