กองพัฒนาพฤตินิสัย แบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
1
ภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
นางสาวจันทร์ทิมา อุยยะเสถียร หัวหน้าฝ่าย


ภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนงนุช แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าฝ่าย
No picture
นางสาวลัดดาวัลย์ มิตรปล้อง
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
No picture
นายสราวุธ บุญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีแจ่ม
นักประชาสัมพันธ์
No picture
นายวรัญญ พันธ์เพชร
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
No picture
นางสาวอังคณา อุณหบุตร
เจ้าพนักงานพิมพ์
No picture
นางสาวเพ็ญประไพ พันธ์วงษ์
เจ้าพนักงานพิมพ์
No picture
นางสาวจิราพร นิยมหาญ
เจ้าพนักงานพิมพ์
No picture
นางสาวเอกกมล ลวดลาย
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ


ภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
No picture
นางสาวพิรญาณ์ โคตรชมภู (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายนิรันดร์ ไชยชมภู (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาจิตใจ)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
No picture
นายสุข มีนุช
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายธีระพล สถาพร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางกาญจนา คำประชา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
No picture
นายกิมนเรศ อยู่เย็น
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวชนิตา ผันเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
No picture
นายจตุพร ธิราภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
No picture
นางสาวทัศนีย์ อมาตยกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวจิราวรรณ กุมารสิทธิ์
เจ้าพนักงานพิมพ์


ภารกิจของกลุ่มงานฝึกวิชาชึพ
กลุ่มงานฝึกวิชาชึพ
นางงามใจ ทวีชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
No picture
นายชรินทร์ เฉลยพงษ์ (หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวรุจิรา ต้นแพง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาววรางคณา ธรรมมะ
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
No picture
นายก่อเมือง ยงประยูร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายวิลาศ สินทวีวรกุล
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
No picture
นายศักดิ์ชัย ทองแก้ว
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวปุณณา สุตนพัฒน์
พนักงานจ้างเหมา
No picture
นายภาคิน สาลีพวง
พนักงานจ้างเหมา
No picture
นางสาวฐิติมา ปราณีชน
เจ้าพนักงานพิมพ์


ภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน
กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน
นายสิริชัย เมืองมูลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
No picture
นางปาริชาติ เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายประโยชน์ เจียรใจรักษ์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายกลางชล เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวณัฎฐ์ชวัล บัวเผื่อน
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
No picture
นายทัศนชัย โอฬาริก
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางกาญจนา ดวงกลาง
พนักงานราชการ
No picture
นางสาวสิริขวัญ น้อยสังข์
เจ้าพนักงานพิมพ์


ภารกิจของกลุ่มงานบริหารงานการเงิน
กลุ่มงานบริหารงานการเงิน
นางดวงแข พุ่มเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
No picture
นางพิศมัย สาระยิ่ง (หัวหน้าฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นางสาวนงนุช สลักคำ (หัวหน้าฝ่ายการเงินนอกงบประมาณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นายณภพ วงษ์มาก (หัวหน้าฝ่ายพัสดุเงินนอกงบประมาณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นางสาวเกศินี เจริญสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
No picture
นายเฉลิมพล เขม้นงาน
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นางวรนุช แป้งสุคนธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นายเชิดศักดิ์ สิริพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวธิดารัตน์ ก่อแก้ว
เจ้าพนักงานพิมพ์
No picture
นางสาวนฤมล เจียมเรือน
เจ้าพนักงานพิมพ์
No picture
นายโสภณ ฤกษ์ประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป


ภารกิจของกลุ่มงานโครงการในพระดำริฯ และส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มงานโครงการในพระดำริฯ และส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสาธิกา สามสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
No picture
นางสาวเดือนงาม สุขชวลิต (หัวหน้าฝ่ายโครงการในพระดำริฯ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นางอังคณา พงศ์พนิตานนท์ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวบังอร แซ่อึ้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นายอภิเชษฐ์ จินดา
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นายอลงกต อาจคะนอง
เจ้าพนักงานพิมพ์
No picture
นางรุจิรา ปัญญามี
พนักงานจ้างเหมา
No picture
นางสาวจิราพัชร์ มันตาพันธ์
พนักงานจ้างเหมา


ภารกิจของกลุ่มงานสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
กลุ่มงานสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
นางอันธิกา อ่อนพร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
No picture
นางเบญจมาศ ศรีประวัติ (หัวหน้าฝ่ายเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย)
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางสุกัญญา โบขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
No picture
นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางสาวบุษราภรณ์ แท่งทอง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
No picture
นางสาวศศิ คล่องวิถี
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นายรัชชานนท์ สโมสร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นายอภิรักษ์ ตรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
No picture
นางสาวจิระประภา ทาตะภิรมย์
พนักงานผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์
No picture
นายภาคินัย โพธิ
พนักงานผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์
No picture
นางสาวอภิชญา กฤษณโสภา
พนักงานผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์
No picture
นายพิทยา เรี่ยวแรง
เจ้าพนักงานพิมพ์
No picture
นางสาวชนิภา โชควังทอง
เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ