เลือกวันที่ที่ต้องการทราบข้อมูลที่นี่:
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1นิติศาสตร์59255647
2นิเทศศาสตร์15766223
3มนุษยนิเวศศาสตร์404
4รัฐศาสตร์28216298
5วิทยาการจัดการ585151736
6วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี671178
7ศิลปศาสตร์10225127
8ศึกษาศาสตร์14620
9เกษตรศาสตร์และสหกรณ์56325588
10เศรษฐศาสตร์29231
รวมทั้งสิ้ัน23953572752