เลือกวันที่ที่ต้องการทราบข้อมูลที่นี่:
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
หลักสูตรปริญญาตรี
ที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1เศรษฐศาสตร์31233
2เกษตรศาสตร์และสหกรณ์80145846
3ศึกษาศาสตร์161127
4ศิลปศาสตร์11725142
5วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี88694
6วิทยาการจัดการ648165813
7รัฐศาสตร์30122323
8มนุษยนิเวศศาสตร์12416
9นิเทศศาสตร์16675241
10นิติศาสตร์69260752
รวมทั้งสิ้ัน28724153287
*** หลักสูตรโครงการการศึกษาต่อเนื่อง (สัมฤทธิบัตร) ชาย 232 คน หญิง 45 คน รวม 277 คน ***