เลือกแบบรายงานการศึกษา (รกศ)

บันทึก รกศ 1 แบบบันทึกผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษา
บันทึก รกศ 2 แบบบันทึกผลการสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บันทึก รกศ 3 แบบบันทึกการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ชั่วโมงขึ้นไป
บันทึก รกศ 4 แบบบันทึกผลการสอบการศึกษาวิชาชีพ ปวช./ปวส.
บันทึก รกศ 5 แบบบันทึกจำนวนผู้ต้องขัง จำแนกตามวุฒิการศึกษา
บันทึก รกศ 6 แบบบันทึกจำนวนผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช