สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2565
(อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล)
  
สถิติการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร กศน./สอศ.
 • จำนวนผู้เรียน
 • 6,473 คน
 • จำนวนผู้สอบ
 • 6,390 คน
 • จำนวนผู้จบหลักสูตร
 • 6,455 คน
 • ร้อยละของผู้จบหลักสูตรต่อผู้สอบ
 • 101.02
 • จำนวนรุ่นที่จัด
 • 211 รุ่น
 • รวมหลักสูตร
 • 211 หลักสูตร
  สถิติรายเรือนจำ
  # เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้เข้าเรียน ผู้เข้าสอบ ผู้จบหลักสูตร จำนวน
  รุ่น
  จำนวน
  หลักสูตร
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
  1. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 270 - 270 270 - 270 270 - 270 3 3
  2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 40 - 40 40 - 40 40 - 40 2 2
  3. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง - 345 345 - 345 345 - 345 345 12 12
  4. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 125 - 125 125 - 125 125 - 125 5 5
  5. ทัณฑสถานหญิงกลาง - 839 839 - 839 839 - 839 839 25 25
  6. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี - 55 55 - 45 45 - 45 45 4 4
  7. ทัณฑสถานหญิงสงขลา - 20 20 - 20 20 - 20 20 1 1
  8. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด 20 - 20 20 - 20 20 - 20 1 1
  9. เรือนจำกลางกำแพงเพชร 28 - 28 27 - 27 27 - 27 1 1
  10. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 690 236 926 690 236 926 698 236 934 33 33
  11. เรือนจำกลางชลบุรี 2027 - 2027 2027 - 2027 2027 - 2027 76 76
  12. เรือนจำกลางนครปฐม 214 39 253 214 39 253 214 39 253 2 2
  13. เรือนจำกลางนครพนม 73 - 73 - - - 73 - 73 1 1
  14. เรือนจำกลางบางขวาง 94 - 94 95 - 95 95 - 95 3 3
  15. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 150 - 150 150 - 150 150 - 150 3 3
  16. เรือนจำกลางพัทลุง - 26 26 - 26 26 - 26 26 1 1
  17. เรือนจำกลางลพบุรี 35 40 75 35 40 75 35 40 75 2 2
  18. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 185 44 229 185 44 229 185 44 229 10 10
  19. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 33 - 33 33 - 33 33 - 33 1 1
  20. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 - 20 20 - 20 20 - 20 1 1
  21. เรือนจำจังหวัดพะเยา 50 - 50 50 - 50 43 - 43 2 2
  22. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต - 50 50 - 50 50 - 50 50 1 1
  23. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 30 30 60 30 30 60 30 30 60 2 2
  24. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 80 28 108 80 28 108 80 19 99 4 4
  25. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 10 - 10 10 - 10 10 - 10 1 1
  26. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 100 - 100 100 - 100 100 - 100 4 4
  27. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 35 - 35 35 - 35 35 - 35 1 1
  28. เรือนจำจังหวัดเลย - 30 30 - 30 30 - 30 30 1 1
  29. เรือนจำจังหวัดแพร่ 30 - 30 30 - 30 30 - 30 1 1
  30. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 30 - 30 30 - 30 30 - 30 1 1
  31. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 60 - 60 60 - 60 60 - 60 1 1
  32. เรือนจำอำเภอทุ่งสง 15 - 15 15 - 15 15 - 15 1 1
  33. เรือนจำอำเภอธนบุรี 97 8 105 97 8 105 97 8 105 1 1
  34. เรือนจำอำเภอเบตง 75 - 75 75 - 75 75 - 75 2 2
  35. เรือนจำอำเภอแม่สอด 53 14 67 53 14 67 53 14 67 1 1
  รวมทั้งสิ้น 4,669 1,804 6,473 4,596 1,794 6,390 4,670 1,785 6,455 211 211