สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากแบบรายงานการศึกษา(รกศ.6)
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีการศึกษา    2565
  
  สถิติจำแนกตามสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี (5 คน)
สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
 • การจัดการทั่วไป
 • 1 0 1
 • การบริหารดารจัดการก่อสร้าง
 • 1 0 1
 • เกษตรการผลิตพืช
 • 1 0 1
 • เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 • 2 0 2
  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง(สัมฤธิบัตร) (0 คน)
    สถิติรายเรือนจำ
  ที่่   เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง รวม
  1. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2 0 2
  2. เรือนจำกลางลพบุรี 2 0 2
  3. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 1 0 1
  รวมทั้งสิ้น 5 0 5