จำนวนผู้ต้องขังนักศึกษา มสธ.
หลักสูตร ปริญญาตรี
เรือนจำ : ทุกแห่ง
(ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ 2566 )
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง รวม
1นิติศาสตร์63250693
2นิเทศศาสตร์14457202
3มนุษยนิเวศศาสตร์11415
4รัฐศาสตร์25618275
5วิทยาการจัดการ558125688
6วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี82589
7ศิลปศาสตร์10416121
8ศึกษาศาสตร์14721
9เกษตรศาสตร์และสหกรณ์67934728
10เศรษฐศาสตร์26127
รวมทั้งสิ้น 2,506 317 2,859
หมายเหตุ : หลักสูตร โครงการการศึกษาต่อเนื่อง (สัมฤทธิบัตร) ชาย 189 คน หญิง 22 คน รวมทั้งสิ้น 212 คน