สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2564
(อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล)
  
สถิติการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร กศน./สอศ.
 • จำนวนผู้เรียน
 • 9,930 คน
 • จำนวนผู้สอบ
 • 9,399 คน
 • จำนวนผู้จบหลักสูตร
 • 9,834 คน
 • ร้อยละของผู้จบหลักสูตรต่อผู้สอบ
 • 104.63
 • จำนวนรุ่นที่จัด
 • 301 รุ่น
 • รวมหลักสูตร
 • 301 หลักสูตร
  สถิติรายเรือนจำ
  # เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้เข้าเรียน ผู้เข้าสอบ ผู้จบหลักสูตร จำนวน
  รุ่น
  จำนวน
  หลักสูตร
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
  1. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 200 - 200 200 - 200 200 - 200 10 10
  2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง - 590 590 - 535 535 - 550 550 18 18
  3. ทัณฑสถานหญิงกลาง 55 1044 1099 55 1044 1099 55 1044 1099 24 24
  4. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี - 25 25 - 25 25 - 25 25 1 1
  5. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี - 40 40 - 40 40 - 40 40 1 1
  6. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา - 25 25 - 25 25 - 25 25 1 1
  7. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก - 46 46 - 46 46 - 46 46 2 2
  8. ทัณฑสถานหญิงสงขลา - 158 158 - 136 136 - 136 136 2 2
  9. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ - 42 42 - 42 42 - 42 42 1 1
  10. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 97 - 97 97 - 97 97 - 97 1 1
  11. เรือนจำกลางกำแพงเพชร 500 - 500 500 - 500 500 - 500 10 10
  12. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 1159 100 1259 1159 100 1259 1157 100 1257 38 38
  13. เรือนจำกลางชลบุรี 905 - 905 905 - 905 905 - 905 31 31
  14. เรือนจำกลางนครพนม 117 45 162 117 45 162 117 45 162 7 7
  15. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 81 98 179 81 98 179 81 98 179 6 6
  16. เรือนจำกลางนครสวรรค์ - 25 25 - 25 25 - 25 25 1 1
  17. เรือนจำกลางปัตตานี - 30 30 - 30 30 - 30 30 1 1
  18. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 353 - 353 353 - 353 353 - 353 7 7
  19. เรือนจำกลางราชบุรี 805 - 805 805 - 805 805 - 805 29 29
  20. เรือนจำกลางลพบุรี 50 - 50 50 - 50 50 - 50 2 2
  21. เรือนจำกลางลำปาง 106 - 106 106 - 106 106 - 106 4 4
  22. เรือนจำกลางสงขลา 200 - 200 200 - 200 200 - 200 5 5
  23. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 30 - 30 30 - 30 30 - 30 1 1
  24. เรือนจำกลางเพชรบุรี 432 49 481 432 49 481 432 49 481 12 12
  25. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 15 - 15 15 - 15 15 - 15 1 1
  26. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 150 49 199 146 49 195 143 49 192 8 8
  27. เรือนจำจังหวัดน่าน 65 - 65 65 - 65 65 - 65 3 3
  28. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 157 - 157 157 - 157 157 - 157 6 6
  29. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 100 - 100 100 - 100 100 - 100 2 2
  30. เรือนจำจังหวัดพิจิตร 600 13 613 188 - 188 600 13 613 19 19
  31. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 210 - 210 210 - 210 210 - 210 6 6
  32. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 80 60 140 80 60 140 80 60 140 5 5
  33. เรือนจำจังหวัดสระบุรี 16 9 25 16 9 25 16 9 25 1 1
  34. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 20 - 20 20 - 20 20 - 20 1 1
  35. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 40 - 40 40 - 40 40 - 40 2 2
  36. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 30 - 30 30 - 30 30 - 30 1 1
  37. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 170 80 250 170 80 250 170 80 250 12 12
  38. เรือนจำจังหวัดแพร่ 20 - 20 20 - 20 20 - 20 1 1
  39. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 398 - 398 374 - 374 374 - 374 9 9
  40. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 20 - 20 19 - 19 19 - 19 1 1
  41. เรือนจำอำเภอภูเขียว 96 - 96 96 - 96 96 - 96 3 3
  42. เรือนจำอำเภอเบตง 95 30 125 95 30 125 95 30 125 5 5
  รวมทั้งสิ้น 7,372 2,558 9,930 6,931 2,468 9,399 7,338 2,496 9,834 301 301
  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย
  โทร. 02-967-3558 Email :spn2555@gmail.com