สรุปจำนวนผู้สอบ/ผู้สอบผ่านนักเรียนระดับ ปวช./ปวส. (รกศ.4)
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่    2/2561
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • เข้าสอบ
 • 5,595 คน
 • สอบผ่าน
 • 5,576 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่าน
 • 99.66
 • เรือนจำที่ดำเนินการ
 • 62 แห่ง
 • สาขาวิชา
 • 1 สาขา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เข้าสอบ
 • 2,462 คน
 • สอบผ่าน
 • 2,456 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่าน
 • 99.76
 • เรือนจำที่ดำเนินการ
 • 43 แห่ง
 • สาขาวิชา
 • 1 สาขา
  สถิติรายเรือนจำ
  ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประกาศนีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร 
  1. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 54     54     -     17     17     -    
  2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 4     4     -     2     2     -    
  3. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 284     284     35     60     60     19    
  4. ทัณฑสถานหญิงกลาง 10     10     10     16     16     -    
  5. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 33     33     11     -     -     -    
  6. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 17     17     -     -     -     -    
  7. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 271     271     271     112     112     112    
  8. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 122     122     61     52     52     26    
  9. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 213     213     213     111     111     111    
  10. เรือนจำกลางกำแพงเพชร 105     105     5     66     66     29    
  11. เรือนจำกลางคลองเปรม -     -     -     51     51     51    
  12. เรือนจำกลางคลองไผ่ 271     271     55     66     66     -    
  13. เรือนจำกลางชลบุรี 71     71     -     47     47     -    
  14. เรือนจำกลางตาก -     -     -     24     24     -    
  15. เรือนจำกลางนครพนม 311     311     77     40     40     -    
  16. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 117     117     15     -     -     -    
  17. เรือนจำกลางนครสวรรค์ 28     28     -     -     -     -    
  18. เรือนจำกลางบางขวาง 48     48     -     25     25     -    
  19. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 271     271     22     95     95     34    
  20. เรือนจำกลางพัทลุง -     -     -     35     34     -    
  21. เรือนจำกลางพิษณุโลก 77     74     74     37     32     32    
  22. เรือนจำกลางราชบุรี 40     40     -     8     8     8    
  23. เรือนจำกลางลพบุรี 48     48     48     10     10     10    
  24. เรือนจำกลางลำปาง 41     41     7     13     13     13    
  25. เรือนจำกลางสมุทรปราการ 116     116     31     16     16     16    
  26. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 61     61     14     -     -     -    
  27. เรือนจำกลางสุรินทร์ 34     34     27     -     -     -    
  28. เรือนจำกลางอุดรธานี 104     104     39     152     152     36    
  29. เรือนจำกลางอุบลราชธานี 57     57     7     -     -     -    
  30. เรือนจำกลางเชียงราย 136     128     -     -     -     -    
  31. เรือนจำกลางเชียงใหม่ 205     205     -     -     -     -    
  32. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 102     102     51     -     -     -    
  33. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 59     59     8     -     -     -    
  34. เรือนจำจังหวัดชัยนาท 97     97     97     79     79     79    
  35. เรือนจำจังหวัดตรัง -     -     -     15     15     15    
  36. เรือนจำจังหวัดนครนายก -     -     -     93     93     93    
  37. เรือนจำจังหวัดน่าน 10     10     -     53     53     -    
  38. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ -     -     -     -     -     -    
  39. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 21     21     21     19     19     19    
  40. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 116     116     -     33     33     9    
  41. เรือนจำจังหวัดพังงา 21     21     -     11     11     -    
  42. เรือนจำจังหวัดพิจิตร 57     57     -     38     38     -    
  43. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 200     196     40     -     -     -    
  44. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 88     87     42     76     76     -    
  45. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 39     39     3     -     -     -    
  46. เรือนจำจังหวัดยโสธร 85     85     -     102     102     -    
  47. เรือนจำจังหวัดลำพูน 124     124     27     -     -     -    
  48. เรือนจำจังหวัดสกลนคร 13     13     -     -     -     -    
  49. เรือนจำจังหวัดสระบุรี 54     54     3     69     69     13    
  50. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว -     -     -     74     74     -    
  51. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 115     115     -     41     41     -    
  52. เรือนจำจังหวัดหนองคาย 129     129     129     18     18     18    
  53. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 44     44     -     -     -     -    
  54. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 25     22     22     -     -     -    
  55. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 112     112     11     40     40     16    
  56. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 88     88     88     -     -     -    
  57. เรือนจำจังหวัดเลย 175     175     81     513     513     240    
  58. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14     14     -     -     -     -    
  59. เรือนจำพิเศษพัทยา -     -     -     -     -     -    
  60. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 118     118     24     68     68     12    
  61. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 22     22     -     -     -     -    
  62. เรือนจำอำเภอทุ่งสง 43     43     -     -     -     -    
  63. เรือนจำอำเภอธัญบุรี 19     19     7     -     -     -    
  64. เรือนจำอำเภอพล 38     38     3     27     27     3    
  65. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 187     187     187     -     -     -    
  66. เรือนจำอำเภอหล่มสัก 46     46     -     21     21     -    
  67. เรือนจำอำเภอเทิง 185     185     -     17     17     -    
  68. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง -     -     -     -     -     -    
    รวมทั้งสิ้น 5,595 5,576 1,866 2,462 2,456 1,014
  0