สรุปจำนวนนักเรียนสายสามัญ-อาชีพ-อุดมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม
การศึกษาสายสามัญ (ภาคเรียนที่ 2/2564)17,6444,43822,082
    - ผู้ไม่รู้หนังสือ1,3594901,849
    - ประถมศึกษา4,0601,4385,498
    - มัธยมศึกษาตอนต้น6,3371,2887,625
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย5,8881,2227,110
การศึกษาสายอาชีพ ปวช./ปวส.(ภาคเรียนที่ 2/2564)4,7067065,412
    - ปวช.3,7015024,203
    - ปวส.1,0052041,209
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2565)7,4013,34910,750
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.- 2565) ---
    - โครงการศึกษาต่อเนื่อง (สัมฤทธิบัตร)---
    - ปริญญาตรี---
    - ปริญญาโท---
รวมทุกหลักสูตร29,7518,49338,244