สรุปจำนวนนักเรียนสายสามัญ-อาชีพ-อุดมศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม
การศึกษาสายสามัญ (ภาคเรียนที่ 2/2562)30,5657,71838,283
    - ผู้ไม่รู้หนังสือ2,4249623,386
    - ประถมศึกษา6,1702,2998,469
    - มัธยมศึกษาตอนต้น10,3222,28512,607
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย11,6492,17213,821
การศึกษาสายอาชีพ ปวช./ปวส.(ภาคเรียนที่ 2/2562)6,5901,1867,776
    - ปวช.4,9018755,776
    - ปวส.1,6893112,000
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2563)18,5134,22422,737
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.- 2563) 3,1044603,564
    - โครงการศึกษาต่อเนื่อง (สัมฤทธิบัตร)23245277
    - ปริญญาตรี2,8724153,287
    - ปริญญาโท---
รวมทุกหลักสูตร58,77213,58872,360