หน้าแรก ข้อมูลการศึกษาผู้ต้องขัง การศึกษาตามอัธยาศัย ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมแบ่งปันการเรียนรู้สู่ผู้ต้องขัง - หน้า 2

PostHeaderIcon ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมแบ่งปันการเรียนรู้สู่ผู้ต้องขัง - หน้า 2กิจกรรมฐานการเรียนรู้: การปั้นลูกชุบ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเรียนรู้ในหลักทฤษฎีสีและฝึกปฏิบัติงานศิลปะประเภทงานปั้น
2. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของผู้เข้าอบรม


อุปกรณ์ : ถั่วเขียวบดละเอียด สีผสมอาหาร(หลากสี) ไม้จิ้มฟัน กระทะไฟฟ้าผสมผงวุ้นตรานางเงือกสำหรับใช้เป็นเจลเคลือบลูกชุบ พู่กันเบอร์ ๓ - ๕
เวลา :  1 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนผู้เข้าอบรม : กลุ่มที่ 2 จำนวน 12 คน
การดำเนินกิจกรรม  :

1. วิทยากรกล่าวแนะนำตัวและนำเข้าสู่บทเรียนภาคทฤษฎีเรื่องงานศิลปะประเภทงานปั้น และอธิบายเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำลูกชุบ พร้อมแนะนำเรื่องการใช้อุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมปั้นลูกชุบ
2. วิทยากรสาธิตการปั้นลูกชุบ พร้อมนำเสนอผลงานที่สำเร็จเพื่อนำเป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้าอบรมพิจารณา
3. ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมปั้นลูกชุบตามจินตนาการของแต่ละคน ทั้งนี้ วิทยากรจะต้องควบคุมพร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้เข้าอบรมในระหว่างที่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติกิจกรรม
4. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามกำหนดระยะเวลาแล้ว วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และวิทยากรสรุปผลของการดำเนินกิจกรรม พร้อมเสนอแนะถึงแนวทางการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้การทำ Mind Map เรื่องชีวิตพอเพียงในความคิดของฉัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้ในหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและการทำ Mind Map
อุปกรณ์ : กระดาษบรู๊ฟสีขาว ปากกาเมจิกสีแดง สีน้ำเงิน เทปกาว กระดาษไวน์บอร์ดหรือกระดานดำ
เวลา :  1 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนผู้เข้าอบรม : แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
การดำเนินกิจกรรม :

1. วิทยากรสอบถามผู้เข้าอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนำเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายแบบให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. วิทยากรจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละ 10 คน พร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในกิจกรรมนี้ (ให้ผู้เข้าอบรมได้เขียนข้อมูลที่แต่ละคนในกลุ่มมีความเข้าใจในคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของฉัน”) พร้อมแจกอุปกรณ์กระดาษบรู๊ฟ และปากกาให้แต่ละกลุ่ม
3. ให้แต่ละกลุ่มแยกย้ายกันปฏิบัติกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงร่วมเสนอแนะให้แต่ละกลุ่มด้วย
4. เมื่อสมควรตามกำหนดระยะเวลาวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมรวมกลุ่ม 40 คน และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 1 – 3 คน ออกมานำเสนอผลงาน/แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ช่วยวิทยากรได้จัดเตรียมกระดาษแผ่นใหญ่พร้อมปากกาและเขียนโครงร่างเพื่อจัดทำ Mind Map ของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
5. เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอแล้วเสร็จ วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันพิจารณา Mind Map ในกระดานดำแผ่นใหญ่ และอธิบายถึงประโยชน์ของการทำ Mind Map และเพิ่มเติมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการทำ Mind Map กับผลของการนำไปใช้กับการเรียนและการปฏิบัติตนของผู้ต้องขังวัยหนุ่มแก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 23:06 น.)