หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

- ติดตามและดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- จัดทำ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานตาม

  โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ศึกษา วิเคราะห์  กำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ  ในการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง

- ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ โปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ต้องขังด้วยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนา กิจกรรม  ดนตรี กีฬานันทนาการ

- นำโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังแต่ละประเภทไปสู่การปฏิบัติ

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาและการพัฒนา  สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเรือนจำ ในด้านการศึกษาและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

- จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์

- ประสานหน่วยงานเครือข่ายภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผู้ต้องขังให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยี  ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ต้องขัง

- กำหนดแนวทาง ประสานงาน และการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยกระบวนการลูกเสือ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ทั้งนี้ แบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา มีขอบข่ายงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสายสามัญ สายวิชาชีพ และกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละประเภท ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการศึกษาผู้ต้องขัง ประสานหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม  การจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง แผนงานการบริหารการเงินงบประมาณ ติดตามสนับสนุน จัดสรร ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ  จัดเก็บ สรุปผลตามตัวชี้วัดของส่วนส่งเสริมการศึกษา และมาตรฐานเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๑๐ ด้าน   วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ต้องขัง ตรวจสอบ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล พัฒนารูปแบบและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละประเภท จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้ต้องขัง ประสานหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

 การจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง

-  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเรือนจำ/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง จะมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังในระดับต่างๆ  ตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ จะต้องมีการจัดดำเนินการในเรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง เพื่อสนองนโยบายรัฐและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้

ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ จะเป็นการเรียนแบบชั้นเรียนที่จัดดำเนินการตามหลักสูตรของกรมราชทัณฑ์เอง

ระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนแบบชั้นเรียนและทางไกล การเรียนแบบชั้นเรียน มีสถาบันในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เข้าดำเนินการ 

-  การจัดการศึกษาวิชาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถานแต่ละแห่งได้สำรวจหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผู้ต้องขังต้องการเรียนและประสานกับสถาบันการศึกษาใกล้เคียงที่มีความพร้อมเข้ามาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  การจัดการศึกษา มีทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป)

 - การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้สูงขึ้น ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรอื่นที่มีคุณสมบัติสามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ได้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับดังกล่าวได้  การเรียนระดับอุดมศึกษา(มสธ.) จะเป็นการเรียนด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหน่วยงานหลักที่เข้าดำเนินการ  โดยจะจัดคณาจารย์เข้าสอนเสริม  อบรมเข้ม  หรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ในเรือนจำ/ทัณฑสถานตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ  กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ผู้ต้องขังด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดบรรยายความรู้แก่ผู้ต้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การจัดทำห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สมบูรณ์

ฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

  •  ศึกษาวิเคราะห์กำหนดแนวทางจัดทำแผนงานโครงการโปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจ แก่ผู้ต้องขังด้วยการอบรมศิลธรรมจริยธรรมทางศาสนา กิจกรรม ดนตรี กีฬา นันทนาการ
  • ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตใจและเสริมสร้างสมรรถภาพแก่ผู้ต้องขังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
  • นำโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังแต่ละประเภทไปสู่การปฏิบัติ 
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่มีความสามารถด้านดนตรี กีฬาประเภทต่างๆ ให้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านนั้นๆเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย
  • ประสานหน่วยงาน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ
  • ให้คำปรึกษานิเทศวาระด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
  • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(เรือนจำ/ทัณฑสถาน) ด้วยการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

 

 เว็บไซด์ส่วนส่งเสริมการศึกษา