หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนส่งเสริมการศึกษา

กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาผู้ต้องขังเป็นหลักในการพัฒนา แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ ทักษะ มีวิชาชีพติดตัว กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมอบหมายให้ส่วนส่งเสริมการศึกษา สำนักพัฒนาพฤตินิสัย  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้มีความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยให้มีความพร้อมก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวไปสู่สังคมภายนอก

การแบ่งส่วนงาน

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา มีขอบข่ายงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสายสามัญ สายวิชาชีพ และกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละประเภท ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการศึกษาผู้ต้องขัง ประสานหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม  การจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง แผนงานการบริหารการเงินงบประมาณ ติดตามสนับสนุน จัดสรร ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ  จัดเก็บ สรุปผลตามตัวชี้วัดของส่วนส่งเสริมการศึกษา และมาตรฐานเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๑๐ ด้าน

ฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัยมีขอบข่ายงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ต้องขัง ตรวจสอบ ส่งเสริม ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล พัฒนารูปแบบและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละประเภท จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้ต้องขัง ประสานหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

 

การจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง

-  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเรือนจำ/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง จะมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขังในระดับต่างๆ  ตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ จะต้องมีการจัดดำเนินการในเรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง เพื่อสนองนโยบายรัฐและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้

ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ จะเป็นการเรียนแบบชั้นเรียนที่จัดดำเนินการตามหลักสูตรของกรมราชทัณฑ์เอง

ระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนแบบชั้นเรียนและทางไกล การเรียนแบบชั้นเรียน มีสถาบันในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เข้าดำเนินการ 

-  การจัดการศึกษาวิชาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถานแต่ละแห่งได้สำรวจหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผู้ต้องขังต้องการเรียนและประสานกับสถาบันการศึกษาใกล้เคียงที่มีความพร้อมเข้ามาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  การจัดการศึกษา มีทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป)

 - การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้สูงขึ้น ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรอื่นที่มีคุณสมบัติสามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ได้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับดังกล่าวได้  การเรียนระดับอุดมศึกษา(มสธ.) จะเป็นการเรียนด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหน่วยงานหลักที่เข้าดำเนินการ  โดยจะจัดคณาจารย์เข้าสอนเสริม  อบรมเข้ม  หรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ในเรือนจำ/ทัณฑสถานตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ  กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ผู้ต้องขังด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดบรรยายความรู้แก่ผู้ต้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การจัดทำห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สมบูรณ์

 

 

 

เว็บไซด์ส่วนส่งเสริมการศึกษา