หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 - ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน/โครงการ แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมให้เรือนจำดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังตามความถนัด  และความต้องการของผู้ต้องขังและตลาดแรงงาน

- พิจารณา เสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแล และตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกวิชาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิต

- นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 

- ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดเกี่ยวกับรูปแบบและประเภท  ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ

- กำกับ ดูแลส่งเสริมทักษะการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนกำหนดค่าจ้าง เงินรางวัลปันผล

- ส่งเสริมสนับสนุนให้เรือนจำนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานนิทรรศการและงานเทศกาลต่างๆ 

- กำกับดูแล การจ้างลูกจ้างเงินผลพลอยได้/เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามระเบียบ

- การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมจำหน่ายไม่ได้ ออกจากบัญชีของเรือนจำ

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัด หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง การจัดการประกวดแข่งขัน เพื่อฝึกทักษะ ความรู้ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง การพัฒนาความรู้ทั้ง

  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่    

  • ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
  • ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์