หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังตามความถนัดและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ให้มีความเหมาะสม

 

โครงสร้างบริหารงาน 

แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่    

  • ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
  • ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์