พิมพ์
หมวด: ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจ

 

ระเบียบ ข้อบังคับหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง พ.ศ.2513 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง