หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •  ศึกษาวิเคราะห์กำหนดแนวทางจัดทำแผนงานโครงการโปรแกรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั้งทางร่างกายและจิตใจ แก่ผู้ต้องขังด้วยการอบรมศิลธรรมจริยธรรมทางศาสนา กิจกรรม ดนตรี กีฬา นันทนาการ
 • ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตใจและเสริมสร้างสมรรถภาพแก่ผู้ต้องขังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
 • นำโปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังแต่ละประเภทไปสู่การปฏิบัติ 
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่มีความสามารถด้านดนตรี กีฬาประเภทต่างๆ ให้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านนั้นๆเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย
 • ประสานหน่วยงาน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ
 • ให้คำปรึกษานิเทศวาระด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(เรือนจำ/ทัณฑสถาน) ด้วยการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

ประกอบด้วย 2 ฝ่าย

  1. ฝ่ายส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย
  2. ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาจิตใจ