หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • - ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทาง และนโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   ตลอดจนให้การปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการแก่เรือนจำ รวมทั้งสถาบันการศึกษา  และประชาชน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

  - กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ ให้การปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์  ผู้ต้องขัง รวมทั้งเด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดมาในเรือนจำ

  - กำกับ ดูแล ให้การปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ตามข้อกำหนด สหประชาชาติ อาทิ ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการ  ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules) และข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการ  ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำ ผิดหญิง (Bangkok Rules)

  - จัดทำ จัดเก็บข้อมูล ติดตามและดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร-  กิติยาภา (แม่และเด็ก)

  - พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินผลพลอย ได้จากการฝึกวิชาชีพ เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงิน 6 ส่วน)

  - การวางระบบ และดำเนินงานเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำ โครงสร้างเบา)

  - ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ พัฒนา ส่งเสริม  และให้คำปรึกษาแนะนำเรือนจำในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย

  - ประสานงานและสร้างเครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ การ สงเคราะห์ผู้ต้องขังในด้านต่างๆ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและส่งต่อผู้พ้นโทษ 

  - รวบรวมข้อมูลผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษในรูปแบบศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการ มีงานทำ

  - บริหารงานมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) และมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี กองทุนพันเอกนายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์ และคุณหญิง และทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) รวมทั้งเข้า ร่วมประชุม สมาคม ชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย