ฝ่ายบริหารทั่วไป

 - บริหารงานทั่วไป งานธุรการของสำนัก เช่น งานสารบรรณ งาน จัดเก็บเอกสาร งานร่างโต้ตอบ งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ์  และอาคารสถานที่ของสำนักงาน ด้านการบริหาร

  งบประมาณประจำปีของสำนัก งานจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน  งานการประชุม งานรวบรวม ข้อมูลข่าวสาร สถิติ และการรายงานการ ประชาสัมพันธ์ 

- งานเลขานุการ  งานประสานราชการของสำนัก

- การบริหารงานบุคคลของสำนัก จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล และรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักพัฒนาพฤตินิสัย

- ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และวางระบบกำกับติดตาม  ประเมินผล รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานราชการประจำปี

- กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด และการจัดทำรายงานประจำปี

- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของสำนัก

- งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรืองานที่ได้รับมอบหมาย