ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ แบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่

 

 

ฝ่ายบริหารแรงงานผู้ต้องขัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. การพิจารณาเสนอ ขออนุมัติและอนุญาตทำนิติกรรมตามโครงการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง แบ่งเป็น
  1. แรงงานรับจ้างทำของทั่วไป
  2. แรงงานรับจ้างผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน
  3. แรงงานรับจ้างก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน
 2. พิจารณา เสนอ ขออนุมัติ การขออนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้
  1. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
  2. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง
  3. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
 3. กำกับ ดูแล ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของเรือนจำ/ทัณฑสถานตามมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน ในข้อที่ 7 มาตรฐานด้านการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง (Work and Labour Force)
 4. การติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ประมวลผลจัดทำสถิติข้อมูลการจ่ายรางวัลปันผลจากการ รับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
 5. การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
 6. การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานด้านการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำ/ทัณฑสถาน
 7. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (The Bangkok Rules)
 8. พิจารณา ตรวจสอบประสานงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษของกรมราชทัณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง
 
ฝ่ายเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. พิจารณาการดำเนินการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร
 2. พิจารณาให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ในส่วนภูมิภาคได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต ขอนแก่น
 3. พิจารณาให้เรือนจำ/ทัณฑสถานนำผลิตภัณฑ์ไปแสดงหรือจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น
 4. กำกับดูแลตรวจสอบติดตามการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ที่นำไปแสดงหรือจำหน่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 5. นำเสนอขออนุญาตให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชำรุดออกจากบัญชี
 6. พิจารณาการขออนุญาตซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้าเรือนจำ/ทัณฑสถาน
 7. ควบคุมดูแลและพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบในการนำไปจัดนิทรรศการ/กิจกรรม/จัดโครงการและจัดงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 8. ควบคุมดูแลรักษาพัสดุในโรงเก็บพัสดุกรมราชทัณฑ์หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
 9. รวบรวมสถิติผลการจำหน่ายสินค้าของเรือนจำ/ทัณฑสถานในงานต่างๆ ในรอบ 6 เดือน สรุปผลและรายงานผู้บังคับบัญชา