กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤตินิสัย และฝ่ายวิชาการ  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ การแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และพัฒนารูปแบบโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง

- กำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

- การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านพัฒนาพฤตินิสัยแก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกกรมราชทัณฑ์

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย