กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหม่ในแต่ละปีงบประมาณของ สพน.
 2. ดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม กรมฯ และนโยบายอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับ สพน.
 3. ดำเนินงานตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของกรมราชทัณฑ์ให้สอดรับการ/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กลยุทธ์
 4. กำหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน/ติดตาม/รวบรวม/รายงานผลการดำเนินการในส่วนการ สพน.
 5. ติดตาม/ประเมิน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหม่ในแต่ละปีงบประมาณของ สพน.ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม กรมฯ และนโยบายอธิบดีที่เกี่ยวข้อง
 6. ดำเนินการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สพน
 7. ควบคุม/ติดตาม/ให้ข้อเสนอแนะ/แนะนำ/รวบรวม/จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สพน. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวทราบ
 8. สรุป/วิเคราะห์/จุดเด่น/จุดด้อย/ทิศทางการพัฒนา/ผลการดำเนินงานในรอบปี และจัดทำข้อมูลสารสนเทศพร้อมเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งตีพิมพ์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 9. กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหม่ในแต่ละปีงบประมาณของ สพน.
 10. ดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม กรมฯ และนโยบายอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับ สพน.
 11. ดำเนินงานตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของกรมราชทัณฑ์ให้สอดรับการ/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กลยุทธ์
 12. กำหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน/ติดตาม/รวบรวม/รายงานผลการดำเนินการในส่วนการ สพน.
 13. ติดตาม/ประเมิน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหม่ในแต่ละปีงบประมาณของ สพน.ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม กรมฯ และนโยบายอธิบดีที่เกี่ยวข้อง
 14. ดำเนินการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สพน
 15. ควบคุม/ติดตาม/ให้ข้อเสนอแนะ/แนะนำ/รวบรวม/จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สพน. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวทราบ
 16. สรุป/วิเคราะห์/จุดเด่น/จุดด้อย/ทิศทางการพัฒนา/ผลการดำเนินงานในรอบปี และจัดทำข้อมูลสารสนเทศพร้อมเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งตีพิมพ์