กลุ่มงานโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

- ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจำ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน  ตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา 

- นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม

- กำหนดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกำกับดูแลและตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม

- ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะความรู้ ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย