แนวคิดห้องเรียนอัจฉริยะ

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย โดยส่วนส่งเสริมการศึกษา มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทภายในเรือนจำ และลักษณะความผิด อารมณ์ สติปัญญาและภูมิหลังของผู้ต้องขังแต่ละราย  เนื่องจากกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆค่อนข้างสูง ทั้งทางด้านอายุ ฐานะครอบครัว ภูมิลำเนา ฯลฯ ดังนั้น การจัดการศึกษาผู้ต้องขังโดยเฉพาะการศึกษาสายสามัญระดับผู้ไม่รู้หนังสือถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเน้นการศึกษาตามรูปแบบและหลักสูตรของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เป็นหลัก เพราะเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายสูง

ห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นโครงการใหม่ที่เน้นการให้บริการผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเองทุกรูปแบบ  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน ภายในสถาบันการศึกษาตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบบันทึกวีดิโอ เพื่อชมย้อนหลัง ได้ตลอดเวลา  เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่ศูนย์แห่งการเรียนรู้ (Center of Learning)

แนวคิดเรื่อง "ห้องเรียนอัจฉริยะ" หรือสมาร์ท คลาสรูม (Smart Classroom) ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติกลางๆ ที่อธิบายถึงการนำเทคโนโลยีทั้งระบบมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมถึงช่วยขยายโอกาส สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อการยกระดับศักยภาพด้านการศึกษาของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างที่ของระบบห้องเรียนอัจฉริยะ  จึงเน้นสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของ สพฐ. นอกจากนี้ ยังเน้นการศึกษาจากคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตในระบบออนไลน์ (online) เป็นหลัก จึงไม่สามารถนำมาใช้กับการศึกษากับผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานได้อย่างเต็มรูปแบบ  แต่สามารถนำมาใช้ในลักษณะของการเสริมการเรียนรู้ หรือในลักษณะของการกวดวิชา/สืบค้นข้อมูลโดยการจัดระบบให้เหมาะสม เช่นติดตั้งระบบแบบออฟไลน์ (offline)สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถทำความเข้าใจในบางรายวิชา หรือมีความสนใจ ต้องการศึกษาด้วยตนเองในรายวิชาที่ตนเองสนใจเป็นการเฉพาะ

การนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในเรือนจำ

สำหรับการนำมาใช้กับการศึกษาในเรือนจำ/ทัณฑสถาน อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1  สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความพร้อมทางด้านอาคาร/สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ และ
กลุ่มนักเรียนที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ทัณฑสถานวัยหนุ่ม  ซึ่งสามารถนำเอาระบบห้องเรียนอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบหรือใกล้เคียงมาใช้ได้ โดยมีฟังชั่นสำหรับครูและนักเรียน ให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

 • ครูส่งภาพ/เสียงไปออกจอนักเรียนทุกคนได้
 • สั่งเครื่องนักเรียนเปิดโปรแกรมเดียวกับครูได้
 • มีเครื่องมือวาดเขียนทำไฮไลท์ข้อความบนจอมีระบบ Hand up ขอความช่วยเหลือจากครู
 • ครูสามารถดูจอภาพของนักเรียนแต่ละคนได้มีระบบ Chat ทั้ง Voice/Message
 • มี File Transfer รับ/ส่งไฟล์งานกับนักเรียนทุกคน ได้ทันที
 • ส่งหน้าจอนักเรียนคนใดคนหนึ่งไปยังนักเรียนทุกคนได้บันทึกหน้าจอเก็บไว้ใช้ในการสอนครั้งต่อไป
 •  สร้างข้อสอบให้นักเรียนทำ และเก็บคะแนนได้ทันที
 • มีระบบเช็คชื่อ นำไปคิดคะแนนการเข้าเรียนได้          
 •  สั่งเปิด-ปิด-รีสตาร์ท เครื่องนักเรียนได้ปิดการใช้ จอ,คีย์บอร์ด,เมาส์ ของนักเรียนได้Block การใช้ Internet/Chat ของนักเรียนได้

 

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ

 

ในปัจจุบันยังไม่มีเรือนจำ/ทัณฑสถานแห่งใดที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคต อาจสามารถนำมาใช้ได้กับกลุ่มเรือนจำที่เน้นหนักการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ

กลุ่มที่ 2  ได้แก่การติดตั้งระบบ/ข้อมูลเพิ่มเติมเพียงบางส่วนลงในคอมพิวเตอร์จำนวน 1-3 เครื่อง ณ จุดที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีสื่อหรือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นระบบนี้จะใช้การลงทุนไม่มากนัก สามารถดำเนินการได้ในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วไป สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่คาดว่าจำเป็นต้องใช้ประกอบด้วย

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ 1-3 เครื่อง สำหรับสืบค้นข้อมูลของนักเรียน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่/ครูผู้สอนในการดูแล ควบคุมการใช้งานของคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
 • เครื่องจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Harddisk)  สำหรับจัดเก็บข้อมูล สาระการเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตรสำหรับสืบคืนแบบออฟไลน์ จำนวน 1 เครื่อง
 • ติดตั้งอุปกรณ์ระบบการเชื่อมต่อข้อมูล (Lan)  สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย
 • เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และจอรับภาพ สำหรับใช้ในกรณีต้องการดูข้อมูลเป็นกลุ่ม
 • อฟแวร์ (software) โปรแกรมห้องเรียนอัจฉริยะ

ขณะนี้กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อดำเนินการเป็นการนำร่อง ณ เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความพร้อมต่อไป