บทบาทและภารกิจสำนักพัฒนาพฤตินิสัย 

 กรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ได้แก่การกักขัง การจำคุก และการประหารชีวิต  โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและหลักสากล การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังเพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคมดังนั้น กรมราชทัณฑ์มีพันธกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ 2 ประการ ได้แก่

  1. การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
  2. การบำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (ตามพันธกิจข้อ 2) โดยการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การพัฒนาแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ ทักษะมีวิชาชีพติดตัว กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อคืนคนดีสู่สังคมลดภาระภาครัฐอย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ ได้สะสมพฤติกรรมความคิดและจิตสำนึกในทางที่ไม่ถูกต้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีลักษณะการกระทำผิดที่หลากหลาย ดังนั้นงานด้านการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมผู้ต้องขังให้เป็นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป จึงเป็นงานที่ถือได้ว่ามีความยากเป็นกรณีพิเศษ ปัจจุบัน สำนักพัฒนาพฤตินิสัย แบ่งการบริหารงานภายในสำนักออกเป็น 6 ส่วน และมีบุคลากรปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 สำนักพัฒนาพฤตินิสัย แบ่งการบริหารงานภายในสำนัก ดังต่อไปนี้

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางเกษวรางค์ จิณะแสน หัวหน้าฝ่าย
No picture
นางสาวลัดดาวัลย์ มิตรปล้อง
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
No picture
นายมนตรี กันตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวสุรินทร์พร คำไพเราะ
ลูกจ้างเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย
No picture
นายภูวนาถ แก้วคำแสน
ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการอัดสำเนา


กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นางสาวจันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร (หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
No picture
นายทัศนชัย โอฬาริก
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวเอกกมล ลวดลาย
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
นางสาววรัศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นางสาวพิรญาณ์ โคตรชมภู (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา)
No picture
นายนิรันดร์ ไชยชมภู (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาจิตใจ)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
No picture
นายสุข มีนุช
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายธีระพล สถาพร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางกาญจนา คำประชา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
No picture
นายเชิดศักดิ์ สิริพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวจิณห์นภา รอดมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวชนิตา ผันเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
No picture
นายจตุพร ธิราภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
No picture
นางสาวทัศนีย์ อมาตยกุล
เจ้าพนักงานธุรการ

ภารกิจของส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ส่วนฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงาน
นางงามใจ ทวีชนม์ ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นายชรินทร์ เฉลยพงษ์ (หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายสิริชัย เมืองมูลชัย (หัวหน้าฝ่ายฝ่ายส่งเสริมทักษะการทำงาน)
นักจัดการงานทั่วไป
No picture
นางสาวรุจิรา ต้นแพง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวนงนุช แก้วบริสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นายก่อเมือง ยงประยูร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายกลางชล เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางปาริชาติ เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายชานนท์ ภัทรจารี
นักทัณฑวิทยา
No picture
นางกาญจนา ดวงกลาง
พนักงานราชการ (ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์)
No picture
นางสาวณัฎฐ์ชวัล บัวเผื่อน
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางอมรรัตน์ พุ่มสวัสดิ์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

ภารกิจของส่วนฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงาน
ส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นางอันธิกา อ่อนพร้อม (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง)
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางสาวพิมพ์นิภา ทรงประสิทธิ์ (หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง)
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางสาวบุษราภรณ์ แท่งทอง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
No picture
นางสาวศิริพร ปั้นอินทร์
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางเบญจมาศ ศรีประวัติ
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางสาวศศิ คล่องวิถี
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง
นักสังคมสงเคราะห์
No picture
นางสุกัญญา โบขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
No picture
นางสาวสุภาภรณ์ นฤภัย
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
No picture
นายอิภิรักษ์ ตรีสุวรรณ
พนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป)

ภารกิจของส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
ส่วนบริหารงานการเงิน
นางวรนุช ผ่องนพคุณ ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นางสาวอรสา ลิ้นสงวน (หัวหน้าฝ่ายการเงินนอกงบประมาณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
No picture
นางพิศมัย สาระยิ่ง (หัวหน้าฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นางวรนุช แป้งสุคนธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นายเฉลิมพล เขม้นงาน
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นางสาวเกศินี เจริญสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี

ภารกิจของส่วนบริหารงานการเงิน
ส่วนกิจการกำลังใจในพระดำริฯ
ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นางสาวเดือนงาม สุขชวลิต (หัวหน้าฝ่ายกิจการกำลังใจในพระดำริฯ)
นักจัดการงานทั่วไป
No picture
นางอังคณา พงศ์พนิตานนท์ (หัวหน้าฝ่ายเกษตรกรรม)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวบังอร แซ่อึ้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นางทิพวรรณ ว่องอาทรกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นายสราวุธ บุญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นายเอกภูมิ กัณฐสุทธิ์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

ภารกิจของส่วนกิจการกำลังใจในพระดำริฯ