บทบาทและภารกิจสำนักพัฒนาพฤตินิสัย 

 กรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ได้แก่การกักขัง การจำคุก และการประหารชีวิต  โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและหลักสากล การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังเพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคมดังนั้น กรมราชทัณฑ์มีพันธกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ 2 ประการ ได้แก่

  1. การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
  2. การบำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (ตามพันธกิจข้อ 2) โดยการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การพัฒนาแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ ทักษะมีวิชาชีพติดตัว กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อคืนคนดีสู่สังคมลดภาระภาครัฐอย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ ได้สะสมพฤติกรรมความคิดและจิตสำนึกในทางที่ไม่ถูกต้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีลักษณะการกระทำผิดที่หลากหลาย ดังนั้นงานด้านการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมผู้ต้องขังให้เป็นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป จึงเป็นงานที่ถือได้ว่ามีความยากเป็นกรณีพิเศษ ปัจจุบัน สำนักพัฒนาพฤตินิสัย แบ่งการบริหารงานภายในสำนักออกเป็น 6 ส่วน และมีบุคลากรปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 สำนักพัฒนาพฤตินิสัย แบ่งการบริหารงานภายในสำนัก ดังต่อไปนี้

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางเกษวรางค์ จิณะแสน หัวหน้าฝ่าย
No picture
นางทิพวรรณ ว่องอาทรกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวอังคณา อุณหบุตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
No picture
น.ส.สุรินทร์พร คำไพเราะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
No picture
นายภูวนาท แก้วคำแสน
ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการอัดสำเนา


ส่วนส่งเสริมการศึกษา
นางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นายสุข มีนุช (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาววันทนา เนืองอนันต์ (หัวหน้าฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัย)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายธีรพล สถาพร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายคำนวน บุตรมิตร
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
No picture
นายมนต์ชัย เมฆาวณิชย์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
No picture
นางสาวเพ็ญประไพ พันธ์วงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย)
No picture
นางสาวจิราวรรณ กุมารสิทธิ์ ()
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย)

ภารกิจของส่วนส่งเสริมการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการฝึกวิชาชีพ
นางอัจฉรา บุญนฤธี ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นายชรินทร์ เฉลยพงษ์ (หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายกลางชล เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางปาริชาต เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายก่อเมือง ยงประยูร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวสุภวรรณ สุวรรณวัฒน์
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน
No picture
นายเอกภูมิ กัณฐสุทธิ์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นางกาญจนา ดวงกลาง
พนักงานราชการ (ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์)
No picture
นางสาวฐิติมา ปราณีชน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภารกิจของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการฝึกวิชาชีพ
ส่วนบริหารงานการเงิน
นางวรนุช ผ่องนพคุณ ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นางสาวอรสา ลิ้นสงวน (หัวหน้าฝ่ายการเงินนอกงบประมาณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
No picture
นางพิศมัย สาระยิ่ง (หัวหน้าฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นางวลัยพร พานิพัด (หัวหน้าฝ่ายพัสดุเงินนอกงบประมาณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นางนงลักษณ์ ถวายทาน
นักวิชาการการเงินฯ ชำนาญการ
No picture
นางวรนุช แป้งสุคนธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวประดา เร่งเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นายเฉลิมพล เขม้นงาน
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นางสาวเพ็ญนภา เหมือนสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ภารกิจของส่วนบริหารงานการเงิน
ส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
นายอรรถสิทธิ์ ทองแสง ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นายนิรันดร์ ไชยชมภู (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาจิตใจ)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
No picture
นางกาญจนา คำประชา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
No picture
นายมนตรี กันตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นายเชิดศักดิ์ สิริพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวจิณห์นภา รอดมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นางสาวสุภาภรณ์ นฤภัย
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
No picture
นางสาวนัฐวรรณ มาอ่อน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
No picture
นางสาวพรทิพย์ แนวทัด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
No picture
นางสาวชลิตา ค้ำจุน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภารกิจของส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
ส่วนเสริมสร้างทักษะการทำงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
นายมนู ท้วมทอง ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นางสาวรุจิรา ต้นแพง (หัวหน้าฝ่ายบริหารแรงงานผู้ต้องขัง)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวนงนุช แก้วบริสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
No picture
นายอิศรพงษ์ เทศภู
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
No picture
นายโสภณ ฤกษ์ประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย)
No picture
นางสาวแพรวภัสร์ อมรภูวเศรษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
No picture
นายกลวัตร พืชทองหลาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
No picture
นายณรงค์ชัย วิศาลสมพงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
No picture
นางสาวทิพวรรณ สีมูลไทย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
No picture
นายพิทยา เรี่ยวแรง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
No picture
นางสาวเรไร มีรอด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภารกิจของส่วนเสริมสร้างทักษะการทำงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
ส่วนงานโครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ
ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นายบัญชา สัตถาผล (หัวหน้าฝ่ายประสานโครงการกำลังใจฯ )
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางกฤษณา วังเกล็ดแก้ว
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
No picture
นางอังคณา พงศ์พนิตานนท์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นายศรีวรรณ วันชัย
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
No picture
นางสาวบังอร แซ่อึ้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
No picture
นายสราวุธ บุญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
No picture
นายธนพล สุขนิรันดร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภารกิจของส่วนงานโครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
นางสาวปฐมาวดี ปัทมโรจน์ ผู้อำนวยการส่วนฯ
No picture
นางสาวจันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
No picture
นายทัศนชัย โอฬาริก
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

ภารกิจของส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง