จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

จำแนกตามปีการศึกษาและสาขาวิชา

ที่ สาขาวิชา 2530-2555 2556 2557 2558 รวม
1 คหกรรมศาสตร์ 16 - - - 16
2 นิติศาสตร์ 647 36 45 45 773
3 นิเทศศาสตร์ 183 2 9 7 201
4 มนุษยนิเวศศาสตร์ 11 - - - 11
5 รัฐศาสตร์ 173 9 12 12 206
6 วิทยาการจัดการ 348 26 29 34 437
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 3 1 3 60
8 ศิลปศาสตร์ 75 6 4 6 91
9 ศึกษาศาสตร์ 20 2 - - 22
10 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 324 37 33 30 424
11 เศรษฐศาสตร์ 43 - 4 2 49
รวมทั้งสิ้น 1,893 121 137 139 2,290