Prisoner Check

 

เลือกวันที่ที่ต้องการทราบข้อมูลที่นี่:

แสดงจำนวนนักศึกษา มสธ. ณ วันที่: 31 ธันวาคม 2557

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1 วิทยาการจัดการ809 219 1,028
2 นิติศาสตร์798 63 861
3 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์656 52 708
4 รัฐศาสตร์450 36 486
5 นิเทศศาสตร์236 67 303
6 ศิลปศาสตร์145 37 182
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี121 11 132
8 เศรษฐศาสตร์29 5 34
9 ศึกษาศาสตร์24 6 30
10 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต18 -18
11 มนุษยนิเวศศาสตร์6 5 11
รวมทั้งสิ้น 3,2925013,793