Prisoner Check

 

เลือกวันที่ที่ต้องการทราบข้อมูลที่นี่:

แสดงจำนวนนักศึกษา มสธ. ณ วันที่: 30 กันยายน 2557

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1 วิทยาการจัดการ786 212 998
2 นิติศาสตร์785 63 848
3 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์645 50 695
4 รัฐศาสตร์439 34 473
5 นิเทศศาสตร์230 69 299
6 ศิลปศาสตร์135 37 172
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี118 11 129
8 เศรษฐศาสตร์29 5 34
9 ศึกษาศาสตร์24 7 31
10 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต18 -18
11 มนุษยนิเวศศาสตร์6 5 11
รวมทั้งสิ้น 3,2154933,708