Prisoner Check

 

เลือกวันที่ที่ต้องการทราบข้อมูลที่นี่:

แสดงจำนวนนักศึกษา มสธ. ณ วันที่: 31 มกราคม 2557

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1 วิทยาการจัดการ978 241 1,219
2 นิติศาสตร์1,082 77 1,159
3 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์795 65 860
4 รัฐศาสตร์608 41 649
5 นิเทศศาสตร์325 93 418
6 ศิลปศาสตร์126 54 180
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี130 11 141
8 เศรษฐศาสตร์30 5 35
9 มนุษยนิเวศศาสตร์20 11 31
10 ศึกษาศาสตร์17 11 28
11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ2 -2
12 คหกรรมศาสตร์1 -1
รวมทั้งสิ้น 4,1146094,723