Prisoner Check

 

เลือกวันที่ที่ต้องการทราบข้อมูลที่นี่:

แสดงจำนวนนักศึกษา มสธ. ณ วันที่: 30 เมษายน 2557

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1 วิทยาการจัดการ731 180 911
2 นิติศาสตร์743 60 803
3 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์584 46 630
4 รัฐศาสตร์405 31 436
5 นิเทศศาสตร์207 64 271
6 ศิลปศาสตร์113 37 150
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี92 9 101
8 ศึกษาศาสตร์27 6 33
9 เศรษฐศาสตร์26 5 31
10 มนุษยนิเวศศาสตร์6 6 12
รวมทั้งสิ้น 2,9344443,378