Prisoner Check

 

เลือกวันที่ที่ต้องการทราบข้อมูลที่นี่:

แสดงจำนวนนักศึกษา มสธ. ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2558

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1 วิทยาการจัดการ686 173 859
2 นิติศาสตร์747 60 807
3 เกษตรศาสตร์และสหกรณ์588 39 627
4 รัฐศาสตร์376 24 400
5 นิเทศศาสตร์217 67 284
6 ศิลปศาสตร์131 27 158
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี93 15 108
8 เศรษฐศาสตร์27 3 30
9 ศึกษาศาสตร์19 5 24
10 มนุษยนิเวศศาสตร์2 3 5
11 วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี1 -1
12 พยาบาลศาสตร์-1 1
13 วิทยาศาสตร์สุขภาพ1 -1
รวมทั้งสิ้น 2,8884173,305