รายการฝึกวิชาชีพและแรงงานรับจ้างผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ปีงบประมาณ 2562
ประเภทข้อมูล : ข้อมูลการฝึกวิชาชีพระยะสั้น      ข้อมูลแรงงานรับจ้างผู้ต้องขัง
   รายการที่ดำเนินการอยู่      รายการที่สามารถดำเนินการเพิ่มเติม
ปีงบประมาณ