การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการในเรือนจำ
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
จำนวนผู้ต้องขัง หลักสูตรธรรมศึกษา
การอบรมผู้ต้องขังเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
ผู้ต้องขังโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
การดำเนินงานกิจกรรมด้านเกษตรกรรม
แบบรายงานการฝึกวิชาชีพ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
<< แบบรายงานการศึกษา (รกศ.) >>
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการในเรือนจำ
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
จำนวนผู้ต้องขัง หลักสูตรธรรมศึกษา
การอบรมผู้ต้องขังเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
ผู้ต้องขังโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
การดำเนินงานกิจกรรมด้านเกษตรกรรม
แบบรายงานการฝึกวิชาชีพ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน