สรุปจำนวนนักเรียนสายสามัญ
ส่วนส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่ 1/2562

  

<<ดูข้อมูลรายเรือนจำ>>
เรือนจำที่รายงาน : 105 แห่ง
สถิตินักเรียนสายสามัญ (ไม่แยกประเภท)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ผู้ไม่รู้หนังสือ2,6002,5051,51696.35
ประถมศึกษา7,1746,9131,77396.36
มัธยมศึกษาตอนต้น10,43210,2222,03097.99
มัธยมศึกษาตอนปลาย9,8189,5711,88797.48
รวมทั้งสิ้น30,02429,2117,20697.29
สถิตินักเรียนสายสามัญ (เฉพาะนักโทษเด็ดขาด)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ผู้ไม่รู้หนังสือ2,4512,3781,47997.02
ประถมศึกษา6,9806,7251,75796.35
มัธยมศึกษาตอนต้น10,31410,1351,95098.26
มัธยมศึกษาตอนปลาย9,7589,5231,88197.59
รวมทั้งสิ้น29,50328,7617,06797.49
สถิตินักเรียนสายสามัญ (จำแนกตามเพศ)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้ไม่รู้หนังสือ1,8967041,8556501,10041696.35
ประถมศึกษา5,0152,1594,7822,1311,32045396.36
มัธยมศึกษาตอนต้น8,3282,1048,1702,0521,65137997.99
มัธยมศึกษาตอนปลาย7,9001,9187,6981,8731,56032797.48
รวมทั้งสิ้น23,1396,88522,5056,7065,6311,57597.29
สถิตินักเรียนสายสามัญ (จำแนกตามประเภทผู้ต้องขัง)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ระหว่าง เด็ดขาด ระหว่าง เด็ดขาด ระหว่าง เด็ดขาด
ผู้ไม่รู้หนังสือ1492,4511272,378371,47996.35
ประถมศึกษา1946,9801886,725161,75796.36
มัธยมศึกษาตอนต้น11810,3148710,135801,95097.99
มัธยมศึกษาตอนปลาย609,758489,52361,88197.48
รวมทั้งสิ้น52129,50345028,7611397,06797.29