สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2563
(อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล)
  

สถิติการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร กศน./สอศ.
 • จำนวนผู้เรียน
 • 3,078 คน
 • จำนวนผู้สอบ
 • 3,053 คน
 • จำนวนผู้จบหลักสูตร
 • 3,053 คน
 • ร้อยละของผู้จบหลักสูตรต่อผู้สอบ
 • 100.00
 • จำนวนรุ่นที่จัด
 • 69 รุ่น
 • รวมหลักสูตร
 • 69 หลักสูตร
  # เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้เข้าเรียน ผู้เข้าสอบ ผู้จบหลักสูตร จำนวน
  รุ่น
  จำนวน
  หลักสูตร
  ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
  1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 170-170170-170170-17066
  2 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 46-4646-4646-4611
  3 เรือนจำกลางกำแพงเพชร 90891799089179908917966
  4 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 50290340502903405029034077
  5 เรือนจำกลางชลบุรี 240-240239-239239-23988
  6 เรือนจำกลางลำปาง 190-190190-190190-19088
  7 เรือนจำกลางเพชรบุรี 16060220160602201606022066
  8 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 25255025255025255022
  9 เรือนจำจังหวัดชุมพร 50-5050-5050-5011
  10 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 60-6060-6060-6022
  11 เรือนจำจังหวัดพังงา 1126-11261126-11261126-11261414
  12 เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 40-4040-4040-4022
  13 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 54-5443-4343-4322
  14 เรือนจำพิเศษธนบุรี 283-283270-270270-27033
  15 เรือนจำอำเภอหล่มสัก 30-3030-3030-3011
  รวมทั้งสิ้น 2,6144643,0782,5894643,0532,5894643,0536969