สรุปจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากแบบรายงานการศึกษา(รกศ.6)
ส่วนส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีการศึกษา    2562
  
(ยังไม่มีรายการข้อมูลบันทึก)