Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวน3ชั้น1652,4751,1753521,527131-131
2นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู12,16928,50213,5384,06117,599172-172
3นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม4,37325,61012,1643,64915,813270-270
4หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป้อมดำ2,19637,33217,7325,31923,051299-299
5นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม67010,6635,0641,5196,58371-71
6นายคมสัน หลิ่มสาโรจเทฐาน/เสาปูน1,00038,50015,2875,48620,77312-12
7ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวน3ชั้น4837,2453,4411,0324,473136-136
8พันพร ใจตรงอวนร้อยหู21,12042,55220,2126,06326,275162-162
9ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม6,10740,40019,1905,75724,947267-267
10หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ2,98354,84026,0497,81433,86372-72
11อรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม12814,2406,7644,73411,498106-106
12-ซักผ้า-17,7806,7562,0268,7827-7
13-ประกอบอาหาร-229,05625,8367,75133,58710-10
14นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น26415,8407,5242,2579,781133-133
15นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม3,67522,89010,8723,26114,133276-276
16นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู15,11832,32815,3554,60619,961164-164
17อรพิม สุวรรณกาญจน์พานพุ่ม1061,5107,1722,1519,32379-79
18หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ3,0575,88727,9638,38836,351327-327
19กองงานซักผ้าซักผ้า-21,66010,8303,24914,0798-8
20นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น3987,1403,3911,0174,408131-131
21นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห3,75517,6608,3882,51610,904252-252
22นางพนพร ใจตรงอวนร้อยหู5,89214,8527,0542,1169,170167-167
23นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม14219,1009,0722,72111,79386-86
24หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ2,72225,23524,8117,44332,254360-360
25โครงการ รับจ้างซักผ้าซักผ้า-19,7657,5102,2539,7639-9
26โครงการ ประกอบอาหารประกอบอาหาร-169,90417,2895,18622,4759-9
27นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนสามชั้น49912,0455,7211,7167,437120-120
28นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม/แห4,72330,41514,4474,33418,781251-251
29นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู8,32220,5879,7782,93312,711---
30นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม7410,1004,7971,4396,236122-122
31หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ4,41288,43542,00612,60154,607375-375
32รับจ้างซักผ้าซักผ้า-18,3256,9632,0899,0529-9
33ประกอบอาหาร ประกอบอาหาร-252,97427,6758,30235,97710-10
รวมทั้งสิ้น(33 แห่ง)1,355,847441,826136,141577,9674,603-4,603