Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวน3ชั้น1652,4751,1753521,527131-131
2นางพันพร ใจตรงอวนร้อยหู12,16928,50213,5384,06117,599172-172
3นางไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม4,37325,61012,1643,64915,813270-270
4หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป้อมดำ2,19637,33217,7325,31923,051299-299
5นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม67010,6635,0641,5196,58371-71
6นายคมสัน หลิ่มสาโรจเทฐาน/เสาปูน1,00038,50015,2875,48620,77312-12
7ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวน3ชั้น4837,2453,4411,0324,473136-136
8พันพร ใจตรงอวนร้อยหู21,12042,55220,2126,06326,275162-162
9ไพบูลย์ อ่อนมีกูลอวนรุม6,10740,40019,1905,75724,947267-267
10หจก.ภูวรัตน์เทรตดิ้งอวนป่อมดำ2,98354,84026,0497,81433,86372-72
11อรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่ม12814,2406,7644,73411,498106-106
12-ซักผ้า-17,7806,7562,0268,7827-7
13-ประกอบอาหาร-229,05625,8367,75133,58710-10
รวมทั้งสิ้น(13 แห่ง)549,195173,20855,563228,7711,715-1,715