Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว และกระเป๋า4,29424,22810,9033,27114,174-5050
2นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อกุยเฮง และเกสื้อกราวน์22,53194,33642,45112,73555,186-181181
3นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บกางเกงสแลค, กระเป๋า, เสื้อกะลาสี, กางเกงกะลาสี และเสื้อกราวน์12,64398,62044,37913,31457,693-169169
4นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อแม่ชี และเย็บกระเป๋า15,72276,52034,43410,33144,765-147147
5นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว4,15662,34028,0538,41536,468-106106
6นายณัฐวัฒน์ พลเยี่ยมเย็บกระเป๋า และปักเครื่องหมาย4,77924,91011,2093,36314,572-137137
7บริษัท ลานไทธุรกิจ จำกัดเย็บกระเป๋า10,24030,72013,8244,14717,971-9090
8นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อกุยเฮง และเสื้อกราวน์7,70831,19214,0364,21118,247-7575
9ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า1,5004,5002,0256082,633-5959
10นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และจ้างกวนกาว727,66349,03922,0686,62028,688-418418
11บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ343,75841,25118,5635,56924,132-577577
12บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกรูปแบบต่าง ๆ465,66068,92131,0159,30440,319-127127
13นางนุชรินทร์ โคมินเย็บกระเป๋า, เสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว, เสื้อเชิ้ตแขนสั้น และเสื้อกั๊ก3,25919,7658,8942,66811,562-5050
14นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า, เย็บเสื้อกะลาสี, เย็บกางเกงกะลาสี, เย็บเสื้อกุยเฮง และเย็บเสื้อนักเรียน4,44222,1339,9602,98812,948-179179
15นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อกราวด์, เย็งกางเกงกะลาสี, เย็บกระเป๋า, เย็บเสื้อกะลาสี และเย็บกางกางสแลค4,62342,67619,2045,76124,965-164164
16นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อแม่ชี, เย็บเสื้อกะลาสี และเย็บกางเกงกะลาสี9,95561,55927,7018,31036,011-134134
17นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อแขนยาว และเย็บกางเกงขายาว2,27234,08015,3364,60119,937-5151
18นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อกุยเฮง, เย็บกางเกงกะลาสี, เย็บกระเป๋า และเย็บเสื้อนักเรียน1,8548,9804,0411,2125,253-7474
19ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า และเย็บผ้ากันเปื้อน9,77228,90813,0093,90216,911-5656
20นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และจ้างกวนกาว940,39864,20428,8928,66837,560-484484
21บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ376,47840,37418,1685,45123,619-543543
22บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกรูปแบบต่าง ๆ476,45343,95219,7795,93425,713-118118
23บริษัท ลานไทธุรกิจ จำกัดเย็บกระเป๋า44,947134,84160,67818,20478,882-198198
24นายณัฏฐวัฒน์ พลเยี่ยมปักเครื่องหมาย และถักโครเชต์2,1218,8063,9631,1885,151-164164
25นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว, เสื้อเชิ้ตแขนสั้น และเสื้อกั๊ก2,31915,9877,1942,1589,352-4747
26นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อนักเรียน, เสื้อกะลาสี, กางเกงกะลาสี, กางเกงขาสั้น, กระเป๋า และกระเป๋าพวงกุญแจ46,256100,06045,02713,50858,535-172172
27นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อกะลาสี, กางเกงกะลาสี, เสื้อกันหนาว และกระเป๋ายางยืด8,08964,69229,1118,73337,844-153153
28นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อกะลาสี และกางเกงกะลาสี4,18133,44815,0524,51519,567-136136
29นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว และซองกระติกน้ำ2,24227,23012,2543,67615,930-4545
30นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกงกะลาสี, เสื้่อกะลาสี, กระเป๋าพวงกุญแจ และเสื้อนักเรียน16,14732,69214,7114,41319,124-6767
31นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว605,61541,76518,7945,63824,432-435435
32บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ336,06440,32818,1475,44423,591-507507
33บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบจานรองแก้ว, ตุ๊กตา+โซ่, ร้อยโซ่, แก้วทรงสั้น, ขวดน้ำ, กล่องอาหาร, กล่อง PVC และร้อยโซ่+ปลอก727,55143,32719,4975,84925,346-116116
34นายณัฐวัฒน์ พลเยี่ยมปักเลื่อม1,01011,5305,1891,5576,746-8484
35นายณัฐวัฒน์ พลเยี่ยมถักโคเชต์คอเสื้อ7141,428643193836-7979
36ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บผ้ากันเปื้อน และกระเป๋า47,656142,43964,09819,22983,327-255255
37นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อเชิ้ตแขนสั้น, เสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว, เสื้อกั๊ก และผ้ากันเปื้อน4,15222,61310,1753,05313,228-4646
38นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า, เสื้อกะลาสี, กางเกงขาสั้น, กางเกงกะลาสีขายาว และกางเกงเด็กขายาว11,43359,22326,6507,99534,645-165165
39นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บกางเกงขาสั้น, เสื้อกันหนาว, กางกางกะลาสี และเสื้อกะลาสี 14,14390,92040,91412,27453,188-152152
40นางลำดวน สิริธรไพบูลย์เย็บเสื้อกะลาสี, กางเกงขาสั้น และกางเกงกะลาสี10,00463,12228,4058,52136,926-137137
41นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บสายโยง1,0007,0003,1509454,095-2323
42ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บผ้ากันเปื้อน, กระเป๋า, กางเกงขายาว41,332196,63888,48726,546115,033-339339
43นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว412,49928,62012,8793,86416,743-419419
44บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ380,48845,65920,5476,16426,711-502502
45นายณัฐวัฒน์ พลเยี่ยมปักเครื่องหมาย9289,8004,4101,3235,733-8787
46นายณัฐวัฒน์ พลเยี่ยมถักโคเชร์หมวก431,290581174755-6262
47นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว, เสื้อเชิ้ตแขนสั้น, ผ้ากันเปื้อน, เสื้อกั๊ก, กระเป๋า4,24417,48811,0173,30514,322-3939
48นางศศิธร จรรยาขามเย็บกางเกงเด็กขายาว, กางเกงขาสั้น, เสื้อกะลาสีแขนยาว, กางเกงกะลาสีขายาว15,838105,27066,32019,89686,216-160160
49นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บกางเกงขาสั้น, กางเกงกะลาสี, เสื้อกะลาสี, กางเกงสแล็ค15,212100,08263,05218,91681,968-149149
50นางลำดวน สิริธนไพพูลย์เย็บกางเกงขาสั้น12,67876,06847,92314,37762,300-139139
51นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อฮาวาย-เด็ก, เสื้อฮาวาย-ผู้ใหญ่14,48267,59042,58212,77555,357-129129
52นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกงเด็กขายาว, กางเกงขาสั้น5,25031,51819,8565,95725,813-6565
53ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋ากระสอบโลตัส, กระเป๋ากรมการปกครอง, กระเป๋า Rilakkuma, ปักเครื่องหมาย, ถักโครเชต์24,11785,39453,79816,13969,937-321321
54นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว604,14441,32226,0337,81033,843-451451
55พับถุงกระดาษบริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัด275,48133,57721,1536,34627,499-495495
56นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อแขนยาว, เสื้อกั๊ก, กระเป๋า3,49713,0308,2091,7599,968-1414
57นางศศิธร จรรยาขามเย็บกางเกงขาสั้น, กางเกงกะลาสีขายาว, เสื้อกะลาสีแขนยาว, กระเป๋า17,987107,45267,69514,50682,201-158158
58นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บกางเกงสแลค, กางเกงขาสั้น, กางเกงกะลาสี, เสื้อกะลาสี,16,715122,85477,39816,58593,983-140140
59นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกางเกงขาสั้น, กางเกงกะลาสี, เสื้อกะลาสี, ชุดหมี18,251141,60689,21219,117108,329-132132
60นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บหมวกพราง, โบว์, ซองพลั่ว, ผ้าเตียง+ถุงเตียง2,60019,10012,0332,57814,611-1414
61นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกงขาสั้น, เสื้อกะลาสี, กางเกงกะลาสี, กระเป๋า6,79839,03624,5935,27029,863-6363
62ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก15,61060,95238,3998,22846,627-219219
63นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อ, ชุดกระโปรง22,677121,22776,37316,36692,739-104104
64บริษัท ลานไทธุรกิจ จำกัดเย็บกระเป๋า35,216142,86090,00219,286109,288-163163
65นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว667,09645,77028,8356,17935,014-300300
66บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ380,25544,64228,1256,02734,152-454454
67นางนุชรินทร์ โคมินเย็บกระเป๋า เสื้อกั๊ก เสื้อเชิ้ต และผ้ากันเปื้อน4,05616,1677,2752,1829,457-2222
68นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า เสื้อ กางเกงขาสั้น18,482102,24246,00913,80259,811-142142
69นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าปิดจมูก7,45353,02023,8597,15731,016-152152
70นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกางเกง กระเป๋า เสื้อเชิ้ต9,57548,47921,8166,54428,360-9999
71นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บโบว์6026,0202,7098163,525-66
72นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกระเป๋า เสื้อ6,29035,02015,7594,72820,487-5656
73นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อ25,862141,69663,76319,12982,892-147147
74บริษัท ลานไทธุรกิจ จำกัดเย็บกระเป๋า25,39475,98534,19310,25844,451-8888
75นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว748,14660,31627,1428,14235,284-481481
76บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ354,64940,12218,0555,41623,471-255255
77ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า เย็บผ้ากันเปื้อน ถักโคเชต์หมวก ปักเครื่องหมาย31,548132,97859,84017,95277,792-359359
78นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อเชิ้ต และเสื้อช็อป3,00016,8007,5602,2689,828-2929
79นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า เสื้อ กางเกง เสื้อช็อป15,01590,00640,50312,15152,654-145145
80นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บกระเป๋า เสื้อ กางเกง ผ้าปิดปาก16,01494,97042,73712,82155,558-143143
81นางลำดวน สิริธรไพบูลย์เย็บเสื้อนักเรียน กระเป๋า เสื้อกันฝน กางเกง19,88692,53941,64312,49354,136-127127
82นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ60212,0405,4181,6257,043-2424
83นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกง เสื้อ กระเป๋า4,88531,05413,9744,19218,166-5858
84นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อช็อป เสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย เสื้อแฟชั่น11,30266,73730,0319,01039,041-124124
85บริษัท ลานไทธุรกิจ จำกัดเย็บกระเป๋า23,00469,01231,0559,31740,372-111111
86นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว370,39025,86311,6383,49215,130-456456
87บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ275,46333,05614,8754,46219,337-245245
88บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติก141,33213,4116,0351,8107,845-112112
89ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก30,713122,80855,26416,57971,843-309309
90นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว, เสื้อกั๊ก และกระเป๋า2,46410,3224,9031,4716,374-2727
91นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า และกางเกงขาสั้น10,28745,20221,4716,44127,912-129129
92นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อช็อปแขนยาว และเสื้อเชิ้ต CJ1,55220,8199,3692,81112,180-3636
93นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า กางเกงขาสั้น เสื้อ และเสื้อช็อปแขนสั้น7,61542,31219,0405,71224,752-128128
94นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บผ้าปิดจมูก เสื้อ กางเกงขาสั้น กางเกงสแลค10,50486,09638,74311,62350,366-127127
95นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อนักเรียน เสื้อกันฝน กระเป๋า กางเกงขาสั้น PEข้างขวา14,04155,28824,8807,46332,343-156156
96นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อกันฝน5024,0161,8075422,349-99
97นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกงขาสั้น กระเป๋า เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้น เสื้อช็อปแขนสั้น3,94323,02610,3623,10913,471-5454
98นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อฮาวายเด็ก เสื้อฮาวายผู้ใหญ่ เสื้อเชิ้ตเด็ก เสื้อช็อป4,13019,6208,8292,64911,478-4545
99บริษัท ลานไทธุรกิจ จำกัดเย็บกระเป๋า40,975150,32167,64420,29387,937-183183
100นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว327,59023,63910,6383,19113,829-168168
101บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ310,10937,21316,7465,02421,770-343343
102บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติก322,40533,93315,2704,58119,851-145145
103ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า ปักเครื่องหมาย ถักโคเชต์13,80974,26033,41710,02543,442-242242
104นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อ และกางเกง3,64423,34511,0893,15114,240-3636
105นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อ กางเกง กระเป๋า PEข้างขวา24,613109,05351,80014,72266,522-151151
106นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง กระเป๋า ถุงเจล55,26290,11942,80712,16654,973-125125
107นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บผ้าปิดจมูก และกางเกง14,753114,11354,20415,40569,609-127127
108นางสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บผ้าปูที่นอน6,05030,25014,3694,08418,453-4848
109นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กระเป๋า ถุงเจล และกางเกง18,98524,60511,6873,32215,009-5151
110นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อเด็ก และเสื้อผู้ใหญ่4,87019,9289,4662,69012,156-3131
111บริษัท ลานไทธุรกิจ จำกัดเย็บกระเป๋า42,451131,56262,49217,76180,253-144144
112นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว407,00328,27213,4293,81717,246-202202
113บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ 301,95736,23517,2124,89222,104-339339
114บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติก 399,13136,23917,2134,89222,105-136136
115ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า ปักเครื่องหมาย และถักโคเชต์12,17473,12534,7349,87244,606-226226
116นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อกั๊ก กระเป๋า 2,50510,0404,7691,3556,124-3434
117นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกงขาสั้น กระเป๋า กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว และถุงเจล20,78768,18632,3889,20541,593-129129
118นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บกางเกงสแลค กางเกงขาสั้น และกระเป๋า8,40365,14430,9438,79439,737-127127
119นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกระเป๋า เสื้อเชิ้ตแขนสั้น เสื้อทหาร กางเกงทหาร และชุดหมี46,988132,87563,11617,93881,054-297297
120นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน5,74842,96020,4065,80026,206-7373
121นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บถุงเจล กางเกงขาสั้น กระเป๋า และเสื้อ8,14225,10011,9233,38915,312-5353
122นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อแขนยาว4072,8491,3533851,738-55
123บริษัท ลานไทธุรกิจ จำกัดเย็บกระเป๋า1,3674,1011,9485542,502-77
124นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บชุดกาวน์ เสื้อผู้ป่วย กางเกงผู้ป่วย ผ้ารัดข้อมือผู้ป่วย และชุดคลุม1,84412,3345,8591,6657,524-2121
125นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว641,10243,37820,6055,85626,461-269269
126บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติก304,39730,04314,2704,05618,326-124124
127บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ272,52833,05415,7014,46220,163-268268
128ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า ปักเครื่องหมาย และถักโคเชต์3,84724,93111,8423,36615,208-197197
129นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อกราวด์, ผ้าถุง, กางเกงขาสั้น และกางเกงสแล็ค4,89631,08814,7674,43019,197-126126
130นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อเชิ้ตแขนสั้น, กระเป๋า, กางเกงขาสั้น, เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว11,09153,88025,5937,67833,271-259259
131นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกระเป๋า, กางเกงขาสั้น และกางเกง1,9769,7044,6091,3835,992-5353
132นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อ และกระโปรง4,55834,62816,4484,93421,382-118118
133นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว599,69441,23919,5895,87725,466-264264
134บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติก และร้อยโซ่ไข่ปลา148,79614,8767,0662,1209,186-8888
135นายสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงกระดาษ319,95833,64315,9804,79420,774-315315
136ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า และปักเครื่องหมาย4,19420,0009,5002,85012,350-179179
137นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อกั๊ก และเสื้อช็อป1,40711,6165,5171,6557,172-4141
138นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า, กางเกงขาสั้น, เสื้อกุยเฮง และกางเกงเด็กขายาว7,78144,20220,9966,29927,295-127127
139นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บผ้าถุง, กางเกงขาสั้น, เสื้อชี และกางเกงสแลค9,97269,50433,0149,90442,918-123123
140นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกางเกงขาสั้น, เสื้อเด็ก และชุดเด็ก7,08043,11420,4796,14426,623-151151
141นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาย1,27019,0509,0492,57211,621-4444
142นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกางเกงขาสั้น, กระเป๋า และกางเกงเด็ก1,88911,0985,2721,5816,853-4949
143นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อฮาวายเด็ก, เสื้อฮาวายผู้ใหญ่ และเสื้อนักเรียน4,28128,62813,5983,86517,463-6666
144นายสมภพ สวัสดิไชยเย็บเสื้อผู้ป่วย, กางเกงผู้ป่วย และชุดกาวน์1,2419,0254,2871,2185,505-9595
145บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ114,80414,1876,7392,0228,761-181181
146นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว552,72238,80418,4325,53023,962-245245
147บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ367,13740,77119,3665,81025,176-313313
148ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก10,92241,95419,9285,97825,906-240240
149นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อกั๊ก5204,1601,9765932,569-88
150นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า กางเกง เสื้อ11,82166,98731,8199,54641,365-127127
151นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บกางเกง ผ้าถุง เสื้อ12,04075,87736,04210,81246,854-122122
152นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บกางเกง เสื้อ ชุดหมี2,39225,92012,3123,69416,006-132132
153นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ กางเกง4,97074,55035,41110,06445,475-8484
154นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บกระเป๋า กางเกง เสื้อ3,73123,63011,2243,36714,591-4646
155นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อเด็ก เสื้อผู้ใหญ่7,81439,28018,6585,59724,255-5656
156นายสมภพ สวัสดิไชยเย็บเสื้อ กางเกง3,00617,9428,5222,42210,944-7979
157นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว205,14416,5457,8592,35810,217-171171
158บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ302,69834,74916,5064,95221,458-362362
159บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ43,58228,55113,5624,06917,631-190190
160ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก13,30646,81022,2356,67028,905-244244
161นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อ กางเกง1,94417,3968,2632,47810,741-2626
162นางสาวสมพร เจริญเพิ่มพรเย็บเสื้อ กางเกง2,40036,00017,1005,13022,230-5656
163นางศศิธร จรรยาขามเย็บกระเป๋า กางเกง เสื้อ เสื้อกันฝน13,39582,44439,16111,74850,909-136136
164นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง16,658100,61447,79214,33862,130-122122
165นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อ กางเกง6,52251,81624,6137,38431,997-178178
166นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง4,10630,03014,2644,27918,543-4747
167นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อ12,47958,22627,6578,29735,954-8888
168นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บเสื้อ กางเกง1,0686,9443,2989904,288-6767
169นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว350,92024,86911,8133,54415,357-193193
170บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ263,95531,67515,0454,51419,559-272272
171บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ24,17652,93925,1467,54432,690-197197
172ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า ปักเครื่องหมาย ถักหมวก19,54348,55123,0626,91929,981-222222
173นางนุชรินทร์ โคมินเย็บเสื้อ4,48926,93412,7943,83816,632-3434
174นางศศิธร จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้ากันเปื้อน10,94767,58732,1049,63141,735-135135
175นางวันนิดา พรมสุวรรณเย็บเสื้อ กางเกง ผ้าถุง11,14588,13841,86612,56054,426-116116
176นางลำดวน สิริธนไพบูลย์เย็บเสื้อ กางเกง กระเป๋า12,93351,67624,5467,36431,910-108108
177นางวราภรณ์ จรรยาขามเย็บเสื้อ กางเกง ผ้ากันเปื้อน3,02520,4289,7032,91112,614-4949
178นางสาวกัณภัค คมพิมายเย็บเสื้อ กระเป๋า96,067148,05870,32821,09891,426-203203
179นายสมภพ สวัสดิ์ไชยเย็บชุดกระโปรง เสื้อ ผ้าผูกยึดข้อมือผู้ป่วย5675,0552,4017203,121-1919
180นางสาวนภัทรศรัญญ์ เทพอารักษ์กุลเย็บเสื้อ1,52016,7207,9422,38310,325-6262
181นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ และกวนกาว348,57424,04611,4223,42714,849-212212
182บริษัท พี.เอส.พี. ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ194,93723,39211,1113,33414,445-246246
183บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัดประกอบพลาสติกชนิดต่าง ๆ และเย็บสายคล้องคอ109,10839,07118,5585,56724,125-137137
184ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยาดทิพย์เย็บกระเป๋า, ปักเครื่องหมาย, ถักหมวก16,01762,33829,6118,88338,494-200200
รวมทั้งสิ้น(184 แห่ง)9,012,7124,396,9601,262,5185,659,478-28,61328,613