Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานหญิงสงขลา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก.รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ4,81515,4087,7042,31110,015-124124
2หจก.รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์บรรจุถุงมือ160128641983-124124
3ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ6,2173,4821,7415222,263-2424
4นางสาวอโนชา ศรีผ่องหมอน 6 เหลี่ยม263,3281,6644992,163-44
5นางสุชาดา กล้าคงเสื้อทูโทน1120601878-33
6นางสาวพนิดา ทิพย์สมบัติชุดกระโปรงกากี124012036156-33
7นางสาวพนิดา ทิพย์สมบัติเสื้อทูโทน224012036156-33
8นางเสาวคนธ์ พลภักดีเสื้อทูโทน224012036156-33
9นางศิริพร รักทรัพย์เสื้อทูโทน1120601878-33
10นางนันทพร อุไรรัตน์กระโปรง11688425109-11
11นางกิ่งดาว สัตพันธ์ปลอกหมอน141688425109-22
12นางสาวพรทิพย์ จุลวรรณากระโปรง1120601878-11
13หจก. รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ4,70815,0667,5332,2609,793-141141
14หจก. รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์บรรจุถุงมือ15024012036156-141141
15บริษัท เค.ที.ซีเน็ตติ้ง จำกัดเย็บ - ประกอบอวน50016,4008,2002,46010,660-209209
16ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ18,21511,6585,8291,7497,578-2323
17นางสาวปองขวัญ ณ สุวรรณเสื้อทูโทน224012036156-44
18นางสาวอโนชา ศรีผ่องชุดกระโปรงกากี124012036156-44
19นางสาวอโนชา ศรีผ่องหมอน 6 เหลี่ยม101,280640192832-44
20นางสาวนันทนา เพชรรัตน์กางเกงขายาวสีดำ224012036156-44
21นางสมปอง สุขศรีกางเกงขายาวสีดำ224012036156-44
22นางดนิตา นวลแก้วกระโปรง + ผ้ากาว11688425109-44
23นางสุประวีณ์ ทองใสเกลี้ยงหมอนฝักทอง228814443187-44
24นางสาวมนัญชยา ไหมด้วงเสื้อทูโทน224012036156-44
25นางสาวมนัญชยา ไหมด้วงกางเกงขายาวสีดำ336018054234-44
26นางชุติกาญจน์ ศัลศาลากระโปรง+ผ้ากาว+ซับใน240020060260-44
27นางนันทพร อุไรรัตน์กระโปรง+ผ้ากาว11688426110-44
28นางพรรณิตา พลสิทธิ์ชุดปฏิบัติการสีกรม124012036156-44
29นางพรรณิตา พลสิทธิ์เสื้อทูโทน336018054234-44
30บริษัท เค.ที.ซีเน็ตติ้ง จำกัดเย็บ - ประกอบอวน42513,9406,9702,0919,061-202202
31หจก. รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ3,90012,4806,2401,8728,112-135135
32ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ12,3007,8723,9361,1815,117-2525
33นางสุชาดา กล้าคงปักหน้าผ้ามโนราห์1120601878-22
34นางนัฐฐณิฌา ทิพย์สิทธิ์ชุดปฏิบัติการสีกรม124012036156-55
35นางนัฐฐณิฌา ทิพยสิทธิ์ชุดนอนผู้ใหญ่196481462-55
36นางสุชาดา กล้าคงกางเกงขายาวสีดำ224012036156-55
37นางทัศนีย์ ปิ่นหนูกางเกงขายาวสีดำ224012036156-55
38นางศศิวรรณ ฉัตรเรืองเลิศกางเกงขายาวสีดำ1120601878-55
39บริษัทเนเจอรัลรับเบอร์ จำกัดปลอกหมอนขนาดกลาง1,09513,1406,5701,9718,541-55
40บริษัทเนเจอรัลรับเบอร์ จำกัดปลอกหมอนใหญ่5899,4244,7121,4146,126-55
41บริษัทเนเจอรัลรับเบอร์ จำกัดเบาะหัวใจ801,280640192832-55
42นางทัศนีย์ ปิ่นหนูเสื้อทูโทน336018054234-1010
43บริษัทเนเจอรัลรับเบอร์ จำกัดเบาะผู้ใหญ่ (ใส่ซิป)2288441357-1010
44นางจุไรรัตน์ ประสงค์จันทร์กระโปรง+ผ้ากาว11688425109-1010
45นางนันทพร อุไรรัตน์ผ้าถุง3225612838166-1010
46นางนันทพร อุไรรัตน์กระโปรง+ผ้ากาว233616850218-1010
47นางมนต์รวี เอื้ออิสระวิมลเสื้อทูโทน224012036156-1010
48นางมนต์รวี เอื้ออิสระวิมลชุดปฏิบัติการ124012036156-1010
49นางจุฑามาศ สีดำอ่อนชุดปฏิบัติการ124012036156-1010
50นางนันทพร อุไรรัตน์ผ้าคลุมเตียง20800400120520-1010
51นางวันวิวาห์ สุขศรีราชชุดปฏิบัติการ124012036156-1010
52นางนันทพร อุไรรัตน์ผ้าคลุมเตียง520010030130-1010
53นางจุไรรัตน์ ประสงค์จันทร์กางเกงขายาวสีดำ1120601878-1010
54บริษัท เค.ที.ซีเน็ตติ้ง จำกัดเย็บ - ประกอบอวน57418,8279,4142,82412,238-181181
55ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ16,93310,8375,4191,6267,045-2929
56ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ292,7111,3564071,763-2929
57นางสาวมนัญชยา ไหมด้วงกระโปรงป้าย1120601878-66
58นางสุชาดา กล้าคงผ้าดำ30120601878-66
59นางสุชาดา กล้าคงผ้าสามสี1296481462-66
60นางสาวมนัญชยา ไหมด้วงชุดกระโปรงแขนยาว124012036156-66
61นางณัฐฐณิฌา ทิพสิทธิ์กางเกงขาสั้น1120601878-66
62นางนัฐฐณิฌา ทิพย์สิทธิ์กระโปรง+ผ้ากาว11688425109-66
63นางวันวิสาห์ สุขศรีราชกางเกงขายาวสีดำ224012036156-66
64นางจรรอร อ่อนแก้วตกแต่งเสื้อ1168210-66
65นางจรรอร อ่อนแก้วตกแต่งกระโปรง41608024104-44
66นางจรรอร อ่อนแก้วตัดความยาวกระโปรง23216521-66
67นางนัฐฐณฌา ทิพย์สิทธิ์ชุดนอน196481462-11
68บริษัทเนเจอร์รัลรับเบอร์ปลอกหมอนสี่เหลี่ยม232016048208-11
69บริษัท เค.ที.ซีเน็ตติ้ง จำกัดเย็บ - ประกอบอวน42613,9736,9862,0969,082-170170
70หจก. รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ2,5018,0034,0021,2005,202-117117
71ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ18,74611,9975,9991,8007,799-2626
72ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ13,77011,0165,5081,6527,160-2626
73บริษัทเนเจอร์รัลรับเบอร์ปลอกเบาะผู้ใหญ่1402,2401,1203361,456-66
74บริษัทเนเจอร์รัลรับเบอร์ปลอดหมอนหัวใจ50800400120520-66
75นางจุไรรัตน์ ประสงค์จันทร์ชุดปฏิบัติสีกรม124012036156-66
76นางจุไรรัตน์ ประสงค์จันทร์เสื้อทูโทน224012036156-66
77นางเสาวคนธ์ พลภักดีกางเกงขายาวสีดำ224012036156-66
78นางพนิตสิรี คุปต์กาญจนกุลกระโปรง+ผ้ากาว11688425109-66
79นางสาวพรทิพย์ จุลนวลกระโปรง+ผ้ากาว11688425109-66
80นางสาวอโนชา ศรีผ่องหมอนหัวใจติดปีก1128641983-66
81นางวรัญญา โมลิโตชุดปฏิบัติสีกรม124012036156-66
82นางสุชาดา กล้าคงผ้าสามสี43216521-66
83นางดนิตา นวลแก้วชุดแซก+ผ้ากาว132016048208-44
84นางดนิตา นวลแก้วกระโปรงป้าย+ผ้ากาว11688425109-44
85นางศิริตา เกษรสวัสดิ์กางเกงขายาวสีดำ224012036156-44
86นางศิริตา เกษรสวัสดิ์กระโปรง+ผ้ากาว11688425109-44
87นางเสาวคนธ์ พลภักดีกางเกงขายาวสีดำ224012036156-44
88นางปรินดา ปาณะศรีผ้าถุงปาเต๊ะปักเลื่อม32,8801,4404321,872-33
89นางสุชาดา กล้าคงปักหน้าผ้ามโนราห์224012036156-22
90บริษัท เค.ที.ซีเน็ตติ้ง จำกัดเย็บ - ประกอบอวน51917,0238,5122,55311,065-168168
91บริษัท โกร รับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัดตัดแต่งรองเท้า10080401252-2424
92บริษัท โกร รับเบอร์ ลาเท็ก จำกัดตัดแต่งรองเท้า26732016048208-2424
93หจก. รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ3,24410,3815,1901,5576,747-119119
94ร้านกัลยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ7,7274,9452,4737423,215-2929
95บริษัทเนเจอร์รับเบอร์ปลอกเบาะสี่เหลี่ยม1201,9209602881,248-44
96บริษัทเนเจอร์รัลรับเบอร์เบาะสี่เหลี่ยม3759229689385-44
97บริษัทเนเจอร์รัลรับเบอร์เบาะหัวใจ701,120560168728-44
98บริษัท เค.ที.ซีเน็ตติ้ง จำกัดเย็บ - ประกอบอวน82226,96213,4814,04417,525-171171
99บริษัท โกร รับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัดตัดแต่งรองเท้า1,7391,391696209905-1313
100บริษัท โกร รับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัดตัดแต่งรองเท้า1,9072,2881,1443431,487-1313
101หจก. รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ3,38510,8325,4161,6257,041-128128
102ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ33,17021,22910,6143,18413,798-3636
103นางจุไรรัตน์ ประสงค์จันทร์กางเกงขายาวสีดำ1120601878-44
104นางชมพูนุช อิ่มทั่วชุดปฏิบัติการ124012036156-44
105นางสาวปองขวัญ ณ สุวรรณชุดปฏิบัติการสีกรม124012036156-44
106นางสาวกมลวรรณ แก้วขาวกระโปรง+ผ้ากาว11688425109-44
107นางนันทพร อุไรรัตน์กางเกงผ้าทอ+ผ้ากาว11688425109-44
108นางพรทิพย์ จุลวรรณากระโปรง1120601878-44
109บริษัทเนเจอรืรัลรับเบอร์ปลอกหมอนขนาดกลาง901,080540162702-44
110บริษัทเนเจอร์รัลรับเบอร์ปลอกหมอนขนาดเล็ก100800400120520-44
111นางชนิศา สังข์นุ่นกระโปรง+ผ้ากาว11688425109-44
112นางธันยลักษณ์ จริงจิตรกระโปรง+ผ้ากาว11688425109-44
113นางวนิดา ชูจิตรผ้าปูที่นอน280401252-44
114นางสถาพร ศรีไชยกระโปรง+ผ้ากาว11688425109-44
115นางสถาพร ศรีไชยกางเกง+ผ้ากาว11688425109-44
116นางเสาวคนธ์ พลภักดีกระโปรง1120601878-44
117นางชิดชนก สังข์ด้วงปลอกคลุมลำโพง496481462-44
118บริษัท เค.ที.ซีเน็ตติ้ง จำกัดเย็บ - ประกอบอวน60019,6809,8402,95212,792-169169
119หจก. รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ4,81115,3957,6982,30910,007-119119
120คุณจรรยาอร อ่อนแก้วเข้าเสื้อ14020626-55
121คุณจรรยาอร อ่อนแก้วตัดความยาว12412416-55
122คุณจรรยาอร อ่อนแก้วขยายเสื้อ14020626-55
123คุณจรรยาอร อ่อนแก้วเลาะทั้งตัวใส่ผ้ากาว180401252-55
124คุณจรรยาอร อ่อนแก้วเข้ากางเกง14020626-55
125บริษัทรับเบอร์จำกัดปลอกเบาะผู้ใหญ่50800400120520-55
126บริษัทรับเบอร์จำกัดปลอกหมอนหัวใจ4064032096416-22
127บริษัทรับเบอร์จำกัดปลอกหมอนสี่เหลี่ยม2283,6481,8245472,371-22
128บริษัท เค.ที.ซีเน็ตติ้ง จำกัดเย็บ - ประกอบอวน57318,7949,3972,81912,216-144144
129ร้านกัลยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ12,8918,2504,1251,2385,363-3232
130ร้านกัลยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ3,3892,7111,3564071,763-3232
131บริษัท เค.ที.ซี เน็ตติ้ง จำกัดเย็บ-ประกอบอวน2006,9703,4851,0454,530-127127
132หจก.รุ่งบุรินทร์ มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ2,0406,9363,4681,0404,508-8383
133ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ9,4496,4253,2129634,175-3434
134บริษัท เค.ที.ซี เน็ตติ้ง จำกัดเย็บประกอบอวน45015,6827,8412,35210,193-113113
135ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งบุรินทร์มหาทรัพย์คัดแยกถุงมือ2,7579,3734,6861,4066,092-7878
136ร้านกันยาการพิมพ์พับถุงกระดาษ21,04014,3077,1532,1469,299-4444
137เรือนจำอำเภอเบตงตัดเย็บชุดทูโทน3013,2006,6001,9808,580-1212
138เรือนจำกลางสงขลาผ้าปูโต๊ะ152,0001,0003001,300-1212
139นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้มปักงานผ้าถุงปักเลื่อม1960480114594-11
140นางสุชาดา กล้าคงปักผ้ามโนราห์7840420126546-33
รวมทั้งสิ้น(140 แห่ง)471,736235,87070,724306,594-3,9423,942