Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1กิจการร่วมค้า ลายลักษณ์ไทย โดยนายทศพร สุขอำนิษฐ์/สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีก่อสร้างเรือนนอน เรือนจำโครงสร้างเบา/ผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน(หลักเขตที่ดิน)2212,16545,54913,66259,21128-28
รวมทั้งสิ้น(1 แห่ง)212,16545,54913,66259,21128-28