Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางขอนแก่น
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม43020,5007,3802,2149,594402-402
2นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลแหเอ็นต่อ96542,90515,4454,63020,075188-188
3นางรุณี หมั่นบ่แกติดลูกแหเอ็น313,3031,1892,3783,567124-124
4นายบพิช ดิษฐ์อำไพประกอบพานพุ่มเงินพุ่มทอง12015,6005,6161,6847,300-280280
5นายบพิช ดิษฐ์อำไพประกอบพานพุ่มเงินพุ่มทอง1609,6143,4601,0384,498133-133
6นส.ปิยะพร แสงสว่างพันขดลวดทองแดง25,30818,7256,7402,0228,762117-117
7นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม81234,58012,4483,73416,182434-434
8นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลแหเอ็นต่อ60929,92510,7733,23014,003239-239
9นางรุณี หมั่นบ่อแกติดลูกแหเอ็น373,2261,1603481,508127-127
10คุณอรพิมพ์ สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง49554,28719,5405,86025,400144300444
11บริษัทแมกซิม่าพันขดลวดทองแดง40,75629,64410,6703,20013,870132-132
12นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม35124,5708,8452,65011,495423-423
13นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลแหเอ็นต่อ44216,1055,7951,7357,530228-228
14นางรุณี หมั่นบ่แกแหเอ็นต่อ14712,4164,4651,3405,805120-120
15คุณอรพิมพ์ สุวรรณหาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง44640,24714,4854,34618,831144230374
16บริษัท แม็กซิม่าพันขดลวดทองแดง13,4059,3233,3561,0004,356127-127
17บริษัทแรงงานรับจ้างก่อสร้างสถานพยาบาลเรือนจำ1137,50061,87518,48080,35545-45
18นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม52036,37020,6204,41825,038438-438
19นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลแหเอ็นต่อ41815,0358,5241,82610,350233-233
20นางรุณี หมั่นบ่อแกแหเอ็นต่อ706,1603,4927484,240106-106
21คุณอรพิมพ์ สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงินพุ่มทอง43926,62715,0973,23518,332-230230
22คุณอรพิมพ์ สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง14714,5808,2661,77010,036129-129
23บริษัท แม็กซิม่าพันขดลวดทองแดง21,52115,4478,7581,87610,634130-130
24นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม48133,64019,0734,08723,160380-380
25นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลแหเอ็นต่อ66726,17014,8383,17918,017255-255
26นางรุณี หมั่นบ่อแกแหเอ็นต่อ927,1564,0578694,926107-107
27คุณอรพิมพ์ สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง20213,7107,7731,6659,438142-142
28บริษัท แม็กซิม่าพันขดลวดทองแดง21,58215,5348,8081,88710,695134-134
29บริษัทแรงงานรับจ้างก่อสร้างสถานพยาบาลเรือนจำ187,30054,99911,78566,78445-45
30นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม50035,00014,1754,25218,427374-374
31นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบแหเอ็นต่อ65325,04010,1403,04213,182249-249
32นางรุณี หมั่นบ่แกติดลูกแห1027,9013,1999594,158103-103
33นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง42242,02017,0185,10522,123-175175
34นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง23620,5408,3182,49510,813142-142
35บริษัทแม็กซิม่าจำกัดพันขดลวดทองแดง27,98319,6127,9432,38210,325122-122
36นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม32022,40010,0803,02413,104394-394
37บริษัทก่อสร้างสถานพยาบาลเรือนจำฯ2137,50061,87518,56280,43745-45
38นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลแหเอ็นต่อ63524,49511,0223,30614,328250-250
39นางรุณี หมั่นบ่แกแหเอ็นต่อ1221,0024,5091,3525,861120-120
40นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง40729,24513,1593,94817,107163175338
41บริษัทแม็กซิม่าจำกัดพันขดลวดทองแดง26,65621,3829,6222,88612,508124-124
42นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม85034,30015,4354,63020,065394-394
43นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลแหเอ็นต่อ60921,8709,8402,95212,792250-250
44นางรุณี หมั่นบ่แกแหเอ็นต่อ776,6913,0109033,913120-120
45นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง39531,88314,3454,30318,648163175338
46บริษัทแม็กซิม่าจำกัดพันขดลวดทองแดง45,29232,13414,4604,33818,798124-124
47นางเย็นผ้าวน4142,0709302791,209-44
48นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม84033,60015,9604,78820,748468-468
49นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลถัก ต่อแห44316,1657,6782,3039,981284-284
50นางรุณี หมั่นบ่อแกถัก ต่อแห13011,8305,6181,6857,303131-131
51คุณอรพิม สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง2,55460,09928,5468,56337,109218175393
52บริษัทแมกซิม่าพันขดลวดทองแดง43,87730,04114,2694,28018,549154-154
53นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลประกอบอวนรุม7603,04014,4404,33218,772473-473
54นางไพบูลย์ อ่อนมีกุลถัก ต่อแห66018,3958,7372,62111,358308-308
55นางรุณี หมั่นบ่อแกถัก ต่อแห13011,4505,4381,6317,069134-134
56คุณอรพิม สุวรรณหกาญประกอบพานพุ่มเงิน พุ่มทอง3,73466,41531,5479,46341,010219175394
57บริษัท แมกซิม่าพันขดลวดทองแดง43,37829,86314,1854,25518,440154-154
รวมทั้งสิ้น(57 แห่ง)1,596,182743,045209,873952,91810,9061,91912,825