Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางนครปฐม
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1คุณสาวิณี ทวีเผ่างานถุงพลาสติก1,1944,1791,8805642,44462-62
2คุณสาวิณี ทวีเผ่างานถุงพลาสติก1,1944,1791,8805642,44462-62
3บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงานประกอบช่อดอกไม้3203,9801,7915372,32891-91
4คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์งานเหล็กดัด24,60013,5306,0881,8267,914113-113
5คุณนิจจา ปรศุพัฒนางานพับถุง 1220,00014,5506,5471,9648,51177-77
6คุณปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุง 248,5003,8801,7465232,26975-75
7คุณณัฎฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจงานตัวล็อคประตูหน้าต่าง50,0005,0002,2506752,925119-119
8คุณณัฎฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจงานตัวล็อคประตูหน้าต่าง50,0005,0002,2506752,925119-119
9คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานไส้ดินสอ1,6506,0002,7008103,510156-156
10คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง622,4801,1163341,45096-96
11บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,3504051,755241-241
12คุณวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์งานริบบิ้นพวงมาลัย32,0001,60072021693660-60
13คุณญาณเดช งามวัฒนะงานไฟแช็ค5006,0002,7008103,510122-122
14คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง2008,0003,6001,0804,680213-213
15บริษัท ไทยอารีย์แมนูเฟคเจอร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า 119,50048,75021,9376,58128,518311-311
16บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า 25,30013,2505,9621,7887,750167-167
17บริษัท PSP ป.แสงทองการพิม์พ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ381,55630,09113,5414,06217,603410-410
18คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานไส้ดินสอ3352,2009902971,28730-30
19บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง407,00020,3509,1572,74711,904-281281
20คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์งานดอกไม้ประกอบสายไฟ19,1905,2062,3427023,044-3737
21พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ14911,9205,3641,6096,973-9393
22เรือนจำกลางนครปฐมงานซักรีดเสื้อผ้า45,07045,07020,2816,08426,365-2222
23คุณสาวิณี ทวีเผ่างานถุงพลาสติก2,2807,9803,5911,0774,66862-62
24บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงานประกอบช่อดอกไม้2503,9801,7915372,32883-83
25บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงานประกอบช่อดอกไม้2503,9801,7915372,32883-83
26คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์งานเหล็กดัด19,50010,7254,8261,4476,273118-118
27คุณนิจจา ปรศุพัฒนางานพับถุงกระดาษ1220,00015,0006,7502,0258,77583-83
28คุณนิจจา ปรศุพัฒนางานพับถุงกระดาษ1220,00015,0006,7502,0258,77583-83
29คุณปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุงกระดาษ 257,0004,5602,0526152,66775-75
30คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนากุลกิจงานตัวล็อคประตู25,0002,5001,1253371,462115-115
31คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนากุลกิจงานตัวล็อคประตู25,0002,5001,1253371,462115-115
32คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานไส้ดินสอ1,6756,5002,9258773,802156-156
33คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง622,4801,1163341,45096-96
34บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,3504051,755220-220
35คุณวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์งานริ้บบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009002701,17056-56
36คุณญาณเดช งามวัฒนะงานไฟแช็ค5006,0002,7008103,510115-115
37คุณรัชนี ลิ้มปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง2008,0003,6001,0804,680224-224
38บริษัท PSP ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ388,25030,29013,6304,08917,719404-404
39บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า114,98037,45016,8525,05521,907285-285
40บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า 24,00010,0004,5001,3505,850261-261
41บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า 24,00010,0004,5001,3505,850261-261
42บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า 24,00010,0004,5001,3505,850261-261
43คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ3352,2009902971,28730-30
44บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง377,00018,8508,48216,96525,447-291291
45คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์งานดอกไม้ประกอบสายไฟ10,6303,2501,4624381,900-3838
46พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ14811,8405,3281,5986,926-9494
47คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกระดาษ14,4005,8602,6377913,428-6767
48ว่าที่ร้อยตรี ชานนท์ จันหางานถุงพลาสติก17,58612,0515,4221,6267,048112-112
49บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงานประกอบช่อดอกไม้2703,2401,4584371,89541-41
50คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์งานเหล็กดัด23,50012,9255,8161,7447,560122-122
51คุณนิจจา ปรศุพัฒนางานพับถุงกระดาษ 1220,00015,1506,8172,0458,86294-94
52คุณปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุง 233,6502,6921,2113631,57475-75
53คุณปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุง 233,6502,6921,2113631,57475-75
54คุณเพ็ญพรรณ แซ่ฮอยงานลูกฟูก50,0005,0002,2506752,92577-77
55คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง622,4801,1163341,45096-96
56คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ1,7007,0003,1509454,095149-149
57คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง622,4801,1163341,45096-96
58บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง502,0009002701,170213-213
59บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง502,0009002701,170213-213
60คุณวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์งานริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009002701,17051-51
61คุณญาณเดช งามวัฒนะงานประกอบไฟแช็ค5006,0002,7008103,510166-166
62คุณญาณเดช งามวัฒนะงานประกอบไฟแช็ค5006,0002,7008103,510166-166
63คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง1108,4003,7801,1344,914195-195
64คุณปิยะพร อินทร์เย็นงานประกอบดอกไม้พลาสติก15,40098044113257340-40
65บริษัท PSP ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ533,47642,09318,9425,68224,624415-415
66บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า 113,86934,67215,6024,68020,282295-295
67บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า 113,86934,67215,6024,68020,282295-295
68บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า 24,45011,1255,0061,5016,507166-166
69คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ3352,2009902971,28730-30
70บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง202,00010,1004,5451,3635,908-293293
71คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงศ์งานดอกไม้ประกอบสายไฟ3,4151,318593177770-3636
72พลโทวีระเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ997,9203,5641,0694,633-9595
73คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกระดาษ29,70112,6305,6831,7057,388-6868
74เรือนจำกลางนครปฐมงานซักรีดเสื้อผ้า42,00042,00018,9005,67024,570-2020
75ว่าที่ร้อยตรี ชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา12,09810,9934,9461,4846,430123-123
76บริษัท ฟลาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดประกอบช่อดอกไม้2503,0001,3504051,75540-40
77คุณสาวิณี ทวีเผ่างานเหล็กดัด23,70013,0355,8651,7597,624124-124
78คุณสาวิณี ทวีเผ่างานเหล็กดัด23,70013,0355,8651,7597,624124-124
79คุณนิจจา ปรศุพัฒนางานพับถุง 1230,00015,2256,8512,0558,906101-101
80คุณปรัชญา ปรั่ชญาวิวัฒนเดชางานพับถุง 263,0005,0402,2686802,94878-78
81คุณเพ็ญพรรณ แซ่ฮอยงานกระดาษลูกฟูก50,0005,0002,2506752,92576-76
82คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มไส้ดินสอ2,2507,5003,3751,0124,387147-147
83คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มไส้ดินสอ2,2507,5003,3751,0124,387147-147
84คุณรัชนี ลิ้มปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง702,8001,2603781,63894-94
85บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,3504051,755183-183
86คุณวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009002701,17053-53
87คุณญาณเดช งามวัฒนะประกอบไฟแช็ค5006,0002,7008103,510157-157
88คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง2008,0003,6001,0804,680226-226
89คุณปิยะพร อินทร์เย็นงานประกอบดอกไม้พลาสติก15,40098044113257340-40
90บริษัท PSP ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ730,07758,92626,5167,95534,471407-407
91บริษัท PSP ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ730,07758,92626,5167,95534,471407-407
92บริษัท ไทยอารีย์แมนูเฟคเจอร์ จำกัดงานปะกอบหูรองเท้า111,00027,50012,3753,71216,087288-288
93บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า24,25010,6254,7811,4346,215176-176
94คุณธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ3902,4001,0803241,40430-30
95บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง314,00015,7007,0652,1199,184-312312
96คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์งานดอกไม้ประกอบสายไฟ5,9221,628732219951-3636
97พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทอง846,7203,0249073,931-9696
98พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทอง846,7203,0249073,931-9696
99พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทอง846,7203,0249073,931-9696
100คุณบงกช ลิ้มเจริญพับถุงกระดาษ14,6505,9052,6577973,454-6969
101เรือนจำกลางนครปฐมงานซักรีด41,50041,50018,6755,60224,277-1919
102เรือนจำกลางนครปฐมเบเกอรี่387,660387,66083,46225,038108,500-159159
103ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา21,14012,9408,1521,7469,898124-124
104คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์เหล็กดัด26,00014,3009,0091,93010,939113-113
105คุณนิจจา ปรศุพัฒนาพับถุงกระดาษ 1230,00015,4509,7332,08511,818100-100
106นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชาถุงกระดาษตัด 3,462,5005,0003,1506753,82583-83
107นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานไส้ดินสอ งานประกอบปากกา ติดสติกเกอร์2,4508,0005,0401,0806,120143-143
108คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง753,0001,8904052,29592-92
109บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,8904052,295180-180
110นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย24,0001,20075616291845-45
111คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง(ใหญ่) งานเจาะปากถุง(กลาง)2108,4005,2921,1346,426238-238
112นายญาณเดช งามวัฒนะไฟแช็ค5006,0003,7808104,590155-155
113คุณปิยะพร อินทร์เย็นประกอบดอกไม้พลาสติก15,40098061713274938-38
114บริษัท พีเอสพี ป. แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาา ตัด 1,2,3578,78447,20729,7406,37336,113412-412
115บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า (1)14,70036,75023,1524,96128,113290-290
116บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า (2)4,65011,6257,3231,5698,892185-185
117นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงนประกอบไส้ดินสอ งานประกอบปากกา6003,0001,8904052,29530-30
118บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง365,00018,25011,4972,46313,960-305305
119คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์โคมกระดาษสา ไฟดาว ไฟดาวลีลาวดีผ้า ไฟต้น โรงลวดกระดาษสา12,8853,9482,4875323,019-3737
120พลโท ธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ957,6004,7881,0265,814-9494
121คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกระดาษ (เล็ก/ใหญ่)8,0003,7502,3625062,868-7070
122ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา3,57012,4957,8711,6869,557134-134
123บริษัท ฟลาวเวอร์ จำกัดประกอบช่อดอกไม้ 3003,6002,2684862,75439-39
124คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์เหล็กดัด24,00013,2008,3161,78210,098118-118
125คุณนิจจา ปรศุพัฒนาพับถุงกระดาษ 1230,00016,05010,1112,16612,27799-99
126นายรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชา งานพับถุง 240,0003,2002,0164322,44883-83
127นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานดินสอ งานประกอบปากกา ติดสติกเกอร์2,4508,0005,0401,0806,120163-163
128คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง753,0001,8904052,295113-113
129บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,8904052,295179-179
130นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย56,0002,8001,7643782,14256-56
131นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค5006,0003,7808104,590146-146
132คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง ขนาดกลาง/ใหญ่2008,0005,0401,0806,120263-263
133คุณปิยะพร อินทร์เย็นประกอบดอกไม้พลาสติก15,40098061713274935-35
134บริษัท PSP ป. แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ ตัด 1-3439,96235,72922,5094,82327,332435-435
135บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 112,10030,25019,0574,08323,140284-284
136บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 23,2508,1255,1181,0966,214181-181
137นายธีเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ งานประกอบปากกา แดน 56003,0001,8904052,29530-30
138บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง แดน 7371,00018,55011,6862,50414,190-320320
139คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์ดอกไม้ประกอบสายไฟ21,6105,1743,2596983,957-4343
140พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ18514,8009,3241,99811,322-9999
141คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกระดาษขนาดเล็ก/กลาง4,8001,9201,2092591,468-6060
142ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา8,4009,6004,3201,2965,616138-138
143บริษัท ฟลาวเวอร์ จำกัดประกอบช่อดอกไม้4003,6001,6204862,10643-43
144คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์เหล็กดัด26,00014,3006,4351,9308,365119-119
145คุณนิจจา ปรศุพัฒนางานพับถุงกระดาษ1230,00015,4506,9522,0859,037204-204
146นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุงกระดาษ262,5005,0002,2506752,92586-86
147นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานไส้ดินสอ งานประกอบปากกา2,4508,0003,6001,0804,680163-163
148คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง753,0001,3504051,755125-125
149บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,3504051,755174-174
150นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์งานริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009002701,17052-52
151นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบไฟแช็ค5006,0002,7008103,510193-193
152ุคุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง(ใหญ่) งานเจาะปากถุง(กลาง)2008,0003,6001,0804,680267-267
153คุณปิยะพร อินทร์เย็นประกอบดอกไม้พลาสติก15,40098044113257340-40
154บริษัท PSP ป. แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ451,24235,92816,1674,85021,017410-410
155บริษัท ไทยอารีย์แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า10,10025,25011,3623,40814,770287-287
156บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า3,0507,6253,4311,0294,460184-184
157นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ งานประกอบปากกา6003,0001,3504051,75530-30
158บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง346,00017,3007,7852,33510,120-251251
159คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์ดอกไม้ประกอบสายไฟ12,6303,2881,4794431,922-4141
160พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ18514,8006,6601,9988,658-9797
161คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกรดาษ8,6003,7351,6805042,184-6868
162ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา6,00011,1004,9951,4986,493135-135
163บริษัท ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงานประกอบช่อดอกไม้5006,0002,7008103,51043-43
164คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์เหล็กดัด25,00013,7506,1871,8568,043111-111
165คุณนิจจา ปรศุพัฒนางานพับถุงกกระดาษ(1)180,00012,0005,4001,6207,020190-190
166นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุงกระดาษ (2)50,0004,0001,8005402,34097-97
167นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ2,4508,0003,6001,0804,680193-193
168คุณรัชนี ลิมปณะเศรษฐ์งานเจาะปากถุงพลาสติก753,0001,3504051,755129-129
169บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,3504051,755157-157
170นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์งานริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009002701,17050-50
171นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค5006,0002,7008103,510181-181
172คุณรัชนี ลิมปณะเศรษฐ์งานเจาะปากถุงพลาสติก แดน 32008,0003,6001,0804,680222-222
173คุณปิยะพร อินทร์เย็นงานประกอบดอกไม้พลาสติก15,40098044113257340-40
174บริษัท PSP ป. แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ380,22729,74013,3834,01417,397418-418
175บริษัท ไทยอารี แมนูเฟคเจอร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า (1)9,56023,90010,7553,22613,981274-274
176บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดงานประกอบหูรองเท้า (2)1,4713,6771,6544962,150166-166
177นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ6003,0001,3504051,75530-30
178บริษัท นิจิ(ประเทศไทย) จำกัดงานประกอบถุงช็อปปิ้ง290,00014,5006,5251,9578,482-259259
179ุคุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์งานดอกไม้ประกอบสายไฟ6,2401,305587176763-4343
180พลโทวีระเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ18915,1206,8042,0418,845-9999
181คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกระดาษ7,9003,1851,4334291,862-6969
182ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา9003,1501,4964481,944133-133
183บริษัท ฟลาวเวอร์ จำกัดประกอบช่อดอกไม้3804,5602,1666492,81556-56
184คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์งานเหล็กดัด24,50013,4756,4001,9208,320103-103
185คุณนิจจา ปรศุพัฒนาพับถุงกระดาษ 1200,00013,2756,3051,8918,196239-239
186นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุงกระดาษ 260,0004,8002,2806842,96488-88
187นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานไส้ดินสอ งานประกอบปากกา2,4508,0003,8001,1404,940179-179
188ุคุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุงพลาสติก753,0001,4254271,852121-121
189บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,4254271,852152-152
190นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009502851,23550-50
191นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟเช็ค5006,0002,8508553,705162-162
192คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุงพลาสติก2008,0003,8001,1404,940255-255
193คุณปิยะพร อินทร์เย็นประกอบดอกไม้พลาสติก15,40098046513960434-34
194บริษัท PSP ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ376,73029,89814,2014,26018,461413-413
195บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า10,61026,52512,5993,77916,378251-251
196บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า2,6506,6253,1469444,090159-159
197นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ งานประกอบปากกา6003,0001,4254271,85230-30
198บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุงช็อปปิ้ง290,00011,2005,3201,5966,916-259259
199คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์งานดอกไม้ประกอบสายไฟ5,5001,578749224973-4343
200พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ17614,0806,6882,0068,694-9999
201คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกระดาษ22,1509,7854,6471,3946,041-6969
202ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา3,41411,9495,6751,7027,377115-115
203บริษัท ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดประกอบช่อดอกไม้3303,9601,8815642,44562-62
204คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์งานเหล็กดัด24,00013,2006,2701,8818,151104-104
205คุณนิจจา ปรศุพัฒนาพับถุงกระดาษ 1190,00013,3506,3411,9028,243217-217
206นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุงกระดาษ 240,0003,2001,5204561,97682-82
207นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ2,4508,0003,8001,1404,940172-172
208คุณรัชนี ลิมปณะเศรษฐ์งานเจาะปากถุงพลาสติก753,0001,4254271,852114-114
209บริษัท นิจิ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบหูถุง753,0001,4254271,852150-150
210นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009502851,23549-49
211นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบไฟแช็ค5006,0002,8508553,705183-183
212คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง2008,0003,8001,1404,940235-235
213คุณปิยะพร อินทร์เย็นประกอบดอกไม้พลาสติก25,8501,6457812341,01569-69
214บริษัท PSP ป. แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ379,01430,61714,5434,36318,906423-423
215บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 15,70035,62516,9215,07621,997254-254
216บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 23,6009,0004,2751,2825,557161-161
217นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ6003,0001,4254271,85230-30
218บริษัท นิจิ (ประเทศไทย) จำกัดงานประกอบหูถุงช็อปปิ้ง360,00018,0008,5502,56511,115-206206
219คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์ดอกไม้ประกอบสายไฟ12,0693,0871,4664391,905-3939
220พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ26120,8809,9182,97512,893-9797
221คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกระดาษ12,9005,1602,4517353,186-6363
222ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา2,6949,4294,4781,3435,821105-105
223บริษัท ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดประกอบช่อดอกไม้3404,0801,9385812,51961-61
224คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์เหล็กดัด24,70013,5856,4521,9358,38797-97
225คุณนิจจา ปรศุพัฒนาพับถุงกระดาษ 1190,00013,1256,2341,8708,104200-200
226นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชา งานพับถุงกระดาษ 240,0003,2001,5204561,97684-84
227นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มประกอบไส้ดินสอ2,4508,0003,8001,1404,940164-164
228คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานจาะปากถุง753,0001,4254271,852108-108
229บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดประกอบหูถุงพลาสติก753,0001,4254271,852141-141
230นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009502851,23544-44
231นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค5006,0002,8508553,705175-175
232คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุงพลาสติก2008,0003,8001,1404,940234-234
233บริษัท PSP ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ292,67023,30411,0693,32014,389398-398
234บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 114,10035,25016,7435,02321,766243-243
235บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 23,5008,7504,1561,2465,402149-149
236นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มประกอบไส้ดินสอ6003,0001,4254271,85230-30
237บริษัท นิจิ(ประเทศไทย) จำกัดงานประกอบหูถุง215,00010,7505,1061,5316,637-202202
238คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์ดอกไม้ประกอบสายไฟ7,0001,8258662601,126-4242
239พลโทธีรเดช จิตต์คันธาแผ่นทองปิดพระ1008,0003,8001,1404,940-9999
240คุณบงกช ลิ้มเจริญพับถุงกระดาษ9,5003,8001,8055412,346-6262
241ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา2,7009,4504,4881,3465,834100-100
242บริษัท ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงานประกอบช่อดอกไม้3303,9601,8815642,44561-61
243คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์เหล็กดัด26,00014,3006,7922,0378,829110-110
244คุณนิจจา ปรศุพัฒนาพับถุงกระดาษ 1190,00013,0506,1981,8598,057189-189
245นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชาพับถุงกระดาษ 240,0003,2001,5204561,97674-74
246นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ 2,4508,0003,8001,1404,940165-165
247คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง753,0001,4254271,85298-98
248บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,4254271,852137-137
249นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009502851,23545-45
250นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบไฟแช็ค5006,0002,8508553,705159-159
251คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง1405,6002,6607983,458170-170
252บริษัท PSP ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ829,36223,70811,2613,37814,639371-371
253บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 113,55033,87516,0904,82720,917240-240
254บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 23,7509,3754,4531,3355,788135-135
255นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ6003,0001,4254271,85230-30
256บริษัท นิจิ(ประเทศไทย) จำกัดประกอบหูถุง194,0009,7004,6071,3825,989-180180
257คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์ดอกไม้ประกอบสายไฟ5,0301,241589176765-4242
258พลโทธีรเดช จิตต์คันธางานแผ่นทองปิดพระ574,5602,1666492,815-9999
259คุณบงกช ลิ้มเจริญพับถุงกระดาษ12,4753,7651,7885362,324-5757
260นายสิทธิโชค เนียมสังข์ผ้าคาดผมสตรี93,8404,6922,2286682,896-7272
261ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา3,40011,9005,6521,6957,347105-105
262บริษัท ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงานประกอบช่อดอกไม้3203,8401,8245472,37163-63
263คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์งานเหล็กดัด25,00013,7506,5311,9598,490117-117
264คุณนิจจา ปรศุพัฒนางานพับถุงกระดาษ(1)195,00012,9006,1271,8387,965182-182
265นายปรัชญา ปรัชญาววัฒนเดชางานพับถุงกระดาษ(2)40,0003,2001,5204561,97682-82
266นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ2,4508,0003,8001,1404,940152-152
267คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุงพลาสติก753,0001,4254271,85298-98
268บริษัท นิจิ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบหูถุง753,0001,4254271,852127-127
269นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,0009502851,23548-48
270นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟเเช็ค5006,0002,8508553,705151-151
271คุณรัชนี ลิมปนะเศรษฐ์เจาะปากถุงพลาสติก602,4001,1403421,48294-94
272บริษัท PSP ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ478,25138,69018,3785,51323,891361-361
273บริษัทไทยอารี แมนูแฟคเจอร์ จำกัดประกอบถุงรองเท้า(1)14,18035,45016,8385,05121,889245-245
274บริษัทไนท์ฮอร์สสฟุตแวร์ จำกัดปรระกอบหูรองเท้า(2)5,40013,5006,4121,9238,335149-149
275นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ6003,0001,4254271,85230-30
276บริษัท นิจิ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบถุงช็อปปิ้ง270,00013,5006,4121,9238,335-184184
277คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์ประกอบดอกไม้สายไฟ4,0381,132537161698-4242
278พลโทธีรเดช จิตต์คันธาแผ่นทองปิดพระ836,6403,1549464,100-9696
279คุณบงกช ลิ้มเจริญพับถุงกระดาษ11,9005,2502,4937483,241-6060
280คุณสิทธิโชค เนียมสังช์ผ้าคาดผมสตรี63,5003,1751,5084521,960-7474
281ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา2,4008,4003,9901,1975,187107-107
282บริษัท ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดประกอบช่อดอกไม้3003,6001,7105132,22362-62
283คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์เหล็กดัด25,50014,0256,6611,9988,659119-119
284คุณนิจจา ปรศุพัฒนาพับถุงกระดาษ 1190,00012,9006,1271,8387,965187-187
285นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชางานพับถุงกระดาษ 235,0002,8001,3303991,72984-84
286นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มงานประกอบไส้ดินสอ2,4508,0003,8001,1404,940149-149
287คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุง753,0001,4254271,85295-95
288บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดงานประกอบหูถุง753,0001,4254271,852120-120
289นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย40,0002,8001,3303991,72945-45
290นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค5007,5003,5621,0684,630151-151
291คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์งานเจาะปากถุงพลาสติก1455,9502,8268473,673163-163
292บริษัท PSP ป. แสงทองการพิมพ์ จำกัดงานพับถุงกระดาษ463,27137,23917,6885,30622,994340-340
293บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 113,80034,50016,3874,91621,303244-244
294บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า (2)4,50011,2505,3431,6036,946146-146
295นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มประกอบไส้ดินสอ6003,0001,4254271,85230-30
296บริษัท นิจิประเทศไทย จำกัดประกอบหูถุง132,0006,6003,1359404,075-188188
297คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์ดอกไม้ประกอบสายไฟ4,9251,270603180783-4242
298พลโทธีรเดช จิตต์คันธาแผ่นทองปิดพระ14611,6805,5481,6647,212-9494
299คุณบงกช ลิ้มเจริญงานพับถุงกระดาษ7,3003,6501,7335202,253-5959
300คุณสิทธิโชค เนียมสังข์ผ้าคาดผมสตรี59,3602,9681,4094221,831-7878
301ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ จันหาถุงพลาสติก/เย็บตุ๊กตา3,14411,0045,2261,5676,793109-109
302บริษัท ฟลาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดประกอบช่อดอกไม้2503,0001,4254271,85267-67
303คุณสมเกียรติ อภิเนาวนิเวศน์เหล็กดัด29,80016,3907,7852,33510,120118-118
304คุณนิจจา ปรศุพัฒนาพับถุงกระดาษ 1210,00014,2506,7682,0308,798193-193
305นายปรัชญา ปรัชญาวิวัฒนเดชาพับถุงกระดาษ250,0004,0001,9005702,47084-84
306นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มประกอบไส้ดินสอ6,35015,0007,1252,1379,262236-236
307บริษัท นิจิ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบหูถุง753,0001,4254271,852126-126
308นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นพวงมาลัย50,0003,5001,6624982,16056-56
309นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบหัวไฟแช็ค6009,0004,2751,2825,557150-150
310คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์เจาะปากถุงพลาสติก1857,4503,5381,0614,599212-212
311บริษัท ไทยอารีย์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 113,65034,12516,2094,86221,071240-240
312บริษัท PSP ป. แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ581,92447,33322,4836,74429,227302-302
313บริษัท ไนท์ฮอร์สฟุตแวร์ จำกัดประกอบหูรองเท้า 24,00010,0004,7501,4256,175153-153
314คุณรัชนี ลิมปณเศรษฐ์เจาะปากถุงพลาสติก753,0001,4254271,85274-74
315นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่มประกอบไส้ดินสอ2,2005,0002,3757123,08735-35
316บริษัท นิจิ (ประเทศไทย) จำกัดประกบถุงช็อปปิ้ง181,0009,0504,2981,2895,587-9090
317คุณจุฑามาศ นิ่มปุญญกำพงษ์ดอกไม้ประกอบสายไฟ9,1451,7058092421,051-4242
318พลโทธีรเดช จิตต์คันธาแผ่นทองปิดพระ937,4403,5341,0604,594-9393
319คุณบงกช ลิ้มเจริญพับถุงกระดาษ9,4004,7002,2326692,901-5151
320คุณสิทธิโชค เนียมสังข์ผ้าคาดผมสตรี55,0802,7541,3083921,700-7070
รวมทั้งสิ้น(320 แห่ง)3,583,7421,627,508480,5412,108,04936,8137,26644,079