Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน2,420119,700---8294031,232
2บริษัทเคทีซีเน็ตติ้งจำกัดรับจ้างเย็บประกอบอวน2,00070,000---681-681
3นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,10886,540---807-807
4ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน2,85099,750---8904031,293
5นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน3,100104,100---984-984
6ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน3,200112,000---9672631,230
7คุณสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,880102,240---996-996
8ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน4,358152,530---9604381,398
9คุณสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,30080,500---654-654
10นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง1,0008,000---336-336
11ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน2,20077,000---904-904
12คุณสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน1,99669,860---748-748
13นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง6,00048,000---220-220
14ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน2,65092,750---935-935
15นางปราณี ดาราโชติเด็ดขัวพริกแห้ง3,00022,000---220-220
16ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน1,55954,565---910-910
17คุณสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,00770,245---748-748
18นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง4,50033,500---220-220
19นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่101,600---97-97
20ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน1,50052,500---903-903
21คุณสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,00070,000---603-603
22นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง5,00024,000---1,020-1,020
23นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่2932,930---113-113
24บจก.เดอะอินดี้สไลส์แกะสลักรองเท้า1356,750---48-48
25ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน1,80063,000---903-903
26นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง6,4005,080---1,020-1,020
27นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่3002,500---113-113
28บจก. เดอะอินดี้สไตส์แกะสลักรองเท้า502,500---48-48
29ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน1,30045,500---603-603
30คุณสุชัญชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,000903---903-903
31นางปรารี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง10,60075,800---1,020-1,020
32ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน90031,500---903-903
33นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง7,90057,300---1,020-1,020
34สุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน1,99969,965---113-113
35ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน80028,000---603-603
36นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่2002,000---503-503
37นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง10,00070,000---1,020-1,020
38ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน90031,500---903-903
39นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง16,000114,000---1,020-1,020
40สุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,00070,000---903-903
41นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่1001,000---48-48
42ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน1,01435,490---338-338
43นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง17,500126,500---381-381
44สุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน1,99569,825---624-624
45นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่1211,210---120-120
46ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน1,00035,000---338-338
47นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง18,400131,200---681-681
48สุชัญชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,0007,000---634-634
49นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่92920---120-120
รวมทั้งสิ้น(49 แห่ง)2,638,753---30,6751,50732,182