Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางราชบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1น.ส.วิภา นุชผึ้งเย็บกระเป๋าหนัง1,82023,6609,5822,87412,456253-253
2นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงกระดาษ (ชาย) 593,0417,4433,0149043,918184-184
3นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงวกระดาษ (ชาย) 7146,6729,9734,0391,2115,250232-232
4นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงกระดาษ (หญิง)27,8122,2259012701,171-4848
5นายอัมพร เคียงประคองสานตะกร้าพลาสติก1,36011,8674,8061,4416,247192-192
6น.ส.จิรัสย์ธร อัครบุญโสภณประดิษฐ์ดอกไม้ (จอมบึง)8,7678,6833,5161,0554,571-6060
7นายจตุพงษ์ ไพศาสสวัสดีประกอบพวงกุญแจ7,43914,2085,7541,7267,480342-342
8นายจำนงค์ จำปางามพับกล่อง เค เอฟ ซี350,0007,0002,8358503,685186-186
9นายพรชาติ จึงสวัสดิ์ประกอบร่ม (แดน 7/1)1,69114,8055,9961,7987,794206-206
10นายพรชาติ จึงสวัสดิ์ประกอบร่ม (แดน 7/2)1,56013,7165,5551,6667,221188-188
11นายฉัตรธนวัฒน์ หิรัญโชดิวัตประดิษฐ์พานพุ่ม1198,9013,6041,0814,685-7171
12นายชาติ สายะเสวีปักเครื่องหมาย41842,96717,4015,22022,621-7979
13นายสิทธิโชค เนียมสังข์โบว์คาดผม148,11322,2168,9972,69911,69680-80
14นายฤทธิรงค์ บริหารธนานนท์แพ็คกระดาษทอง4417,1822,9088723,780342-342
15นงส.กรองทิพย์ ชรินทร์รัตนกุลศาลพระภูมิ2105,2502,1266372,763180-180
16นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรอวน60019,8008,0192,40510,424190-190
17น.ส.น้ำวน มั่นสุขมาลัย4756,0012,4307293,159-5757
18นางภัทราพร นิลประไพเย็บจักร 6/2 (JJ)42312,7075,1461,5436,689326-326
19น.ส.วิภา นุชผึ้งเย็บกระเป๋าหนัง2,12027,56011,1613,34814,509253-253
20นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงกระดาษ (ชาย) 5118,1419,4513,8271,1484,975184-184
21นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงกระดาษ (ชาย) 7224,64517,9717,2782,1839,461232-232
22นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงกระดาษ (หญิง)46,9772,3519522851,237-4848
23นายอัมพร เคียงประคองสานตะกร้าพลาสติก1,60011,6004,6981,4096,107192-192
24น.ส.จิรัสย์ธร อัครบุญโสภณประดิษฐ์ดอกไม้ (จอมบึง)38,1359,4153,8131,1434,956-6060
25นายจตุพงษ์ ไพศาลสวัสดีประกอบพวงกุญแจ4,7249,3183,7731,1324,905342-342
26นายจำนงค์ จำปางามพับกล่อง เค เอฟ ซี400,0008,0003,2409724,212186-186
27นายพรชาติ จึงสวัสดิ์ประกอบร่ม (แดน 7/1)1,0238,7993,5631,0694,632206-206
28นายพรชาติ จึงสวัสดิ์ประกอบร่ม (แดน 7/2)8707,5833,0719213,992188-188
29นายฉัตรธนวัฒน์ หิรัญโชดิวัตประดิษฐ์พานพุ่ม1849,3553,7881,1364,924-7171
30นายชาติ สายะเสวีปักเครื่องหมาย63552,36821,2096,36227,571-7979
31นายสิทธิโชค เนียมสังข์โบว์คาดผม144,24621,6368,7622,62811,39080-80
32นายฤทธิรงค์ บริหารธนานนท์แพ็คกระดาษทอง4435,3652,1736512,824324-324
33นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรอวน60019,8008,0192,40510,424190-190
34น.ส.น้ำวน มั่นสุขมาลัย2633,2211,3043911,695-5757
35นางปณิตา ปิ่นทองเย็บตุ๊กตา แดน 74,40316,2696,5881,9768,56430-30
36นางปณิตา ปิ่นทองเย็บตุ๊กตา แดน 92,6317,8933,1969594,155-2020
37นางภัทราพร นิลประไพเย็บจักร 6/2 (JJ)41712,5105,0661,5196,585326-326
38นายเกียรติ สาระเวกเย็บชุดทหาร แดน 650210,0404,0661,2195,285355-355
39น.ส.วิภา นุชผึ้งเย็บกระเป๋าหนัง1,68021,8408,8452,65311,498229-229
40นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงกระดาษ (ชาย) 592,7007,4173,0049013,905160-160
41นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงกระดาษ (ชาย) 7506,13016,4906,6782,0038,681210-210
42นายปราโมทย์ แก้วตัดพับถุงกระดาษ (หญิง)19,7402,0638352501,085-4141
43นายอัมพร เคียงประคองสานตะกร้าพลาสติก1,15010,3204,1791,2535,432153-153
44น.ส.จิรัสย์ธร อัครบุญโสภณประดิษฐ์ดอกไม้ (จอมบึง)25,6577,8193,1669504,116-5959
45นายจตุพงษ์ ไพศาลสวัสดีประกอบพวงกุญแจ4,0947,3702,9858953,880299-299
46นายณรงค์ ปรองดองพับกล่อง เค เอฟ ซี325,0006,5002,6327893,421149-149
47นายพรชาติ จึงสวัสดิ์ประกอบร่ม (แดน 7/1)1,24410,1054,0921,2275,319173-173
48นายพรชาติ จึงสวัสดิ์ประกอบร่ม (แดน 7/2)1,15910,9154,4201,3265,746188-188
49นายฉัตรธนวัฒน์ หิรัญโชดิวัตประดิษฐ์พานพุ่ม1194,9502,0046012,605-6262
50นายชาติ สายะเสวีปักเครื่องหมาย67332,78013,2753,98217,257-7373
51นายสิทธิโชค เนียมสังข์โบว์คาดผม165,92124,88810,0793,02313,10288-88
52นายฤทธิรงค์ บริหารธนานนท์แพ็คกระดาษทอง2592,1978892671,156299-299
53นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรอวน58619,3387,8312,34910,180182-182
54น.ส.น้ำวน มั่นสุขมาลัย2853,6351,4724411,913-5252
55นางปณิตา ปิ่นทองเย็บตุ๊กตา แดน 77,7036,8402,7708313,60130-30
56นางปณิตา ปิ่นทองเย็บตุ๊กตา แดน 92,5787,7343,1329394,071-2727
57นางภัทราพร นิลประไพเย็บจักร 6/2 (JJ)3009,0003,6451,0934,738317-317
58นายเกียรติ สาระเวกเย็บชุดทหาร แดน 63647,2802,9488843,832286-286
รวมทั้งสิ้น(58 แห่ง)728,590295,05788,494383,5518,7529649,716