Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า26,8712,0948482541,102171-171
2นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค2,50032,50013,1623,94817,110508-508
3นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค21,60020,8008,4242,52710,951415-415
4นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค31,00013,0005,2651,5796,844478-478
5นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า3,6872,9491,1943581,552210-210
6นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์ดอกไม้ประดิษฐ์100,4603,5161,4244271,851289-289
7นายมนู วิสานิตย์โบว์ของขวัญ45,6001,140461138599289-289
8นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,64914,0165,6761,7037,379-7474
9นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า8682,6041,0543161,370-7070
10นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน3,8401,344544163707-2020
11นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์1,232,00024,6409,9792,99312,972-195195
12เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า4,2406,3601,1373411,478-99
13ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า1,31777,46021,7516,52528,276-1212
14ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด1998,6203,1709514,121-66
15ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย27615,3105,6161,6857,301-55
16ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด2,12560,4749,0752,72211,797-55
17ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่4,34087,39920,5526,16526,717-55
18น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า42,8033,4251,3874161,803171-171
19นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค4,60066,76027,0378,11135,148508-508
20นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค22,50036,12014,6284,38819,016415-415
21นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค31,50021,9208,8772,66311,540478-478
22นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้ประดิษฐ์205,2807,1842,9098723,781289-289
23นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า2,33319,8308,0312,40910,440-7777
24นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า4,86328,83711,6783,50315,181-7272
25นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน14,5303,6281,4694401,909-2121
26น.ส.รัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์2,505,50050,11020,2946,08826,382-195195
27เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า7,11410,6712,0196052,624-88
28ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า1,90496,51531,7259,51741,242-1212
29ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด16118,5907,3402,2029,542-66
30ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย42530,25011,2933,38714,680-44
31ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด6,395176,85623,3166,99530,311-44
32ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่10,078249,52046,12313,83659,959-55
33น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า36,8243,8361,5534662,019158-158
34นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค3,58053,70021,7486,52428,272519-519
35นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค21,38020,7008,3832,51510,898471-471
36นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค31,20018,0007,2902,1879,477507-507
37นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า9,8759,8753,9991,1995,198212-212
38นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัย110,6005,8302,3617083,069301-301
39นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้ประดิษฐ์162,6205,6912,3056912,996301-301
40นายมนู วิสานิตย์โบว์ของขวัญ38,6532,0358242471,071301-301
41นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า69,06518,3367,4262,2279,65377-77
42นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน3,8931,080437131568-2121
43น.ส.รัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์2,068,00030,00812,1533,65415,807-180180
44เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า6,0579,0851,3404021,742-88
45ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า2,02290,11531,5489,46441,012-1212
46ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด24810,0303,3411,0024,343-66
47ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย54428,76010,7213,21613,937-44
48ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด6,435133,86612,9443,88316,827-44
49ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่8,157160,11031,3149,39440,708-55
50น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า14,4341,785723216939146-146
51นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค2,97244,58018,0545,41623,470546-546
52นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค21,22018,3007,4112,2239,634462-462
53นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค31,10016,5006,6822,0048,686505-505
54นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า10,99010,9904,4501,3355,785215-215
55นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,30211,0674,4821,3445,826-7979
56นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า1,6216,5802,6647993,463-7878
57นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์2,072,60034,45213,9534,18518,138-180180
58เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า6,1739,2591,4614381,899-88
59ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า1,79685,83530,6499,19439,843-1212
60ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด14714,1405,1481,5446,692-66
61ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย49326,9909,9762,99312,969-44
62ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด6,969142,04530,5399,16139,700-44
63ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่10,420242,70844,59613,37857,974-55
64น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า30,1031,7299802101,190148-148
65นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค4,21963,28535,8827,68943,571548-548
66นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค21,70025,50014,4583,09817,556464-464
67นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค31,86027,90015,8193,38919,208511-511
68นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า21,40821,40812,1382,60114,739220-220
69นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัย49,5002,5751,4603121,772308-308
70นางปราณี โพธิพิพิธดอกไม้ประดิษฐ์123,0804,3072,4425232,965308-308
71นายมนู วิสานิตย์โบว์ของขวัญ40,6701,6269221971,119308-308
72นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,29210,9826,2261,3347,560-8080
73นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า2,9357,5664,2899195,208-8181
74นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน4,0391,6209181961,114-1818
75นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์2,355,00033,00018,7114,00922,720-180180
76เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า5,8898,8331,9024072,309-99
77ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า2,04689,86544,3509,50353,853-1212
78ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด29612,9905,8311,2497,080-77
79ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย66840,25020,3974,37024,767-44
80ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด6,227137,3648,4731,81510,288-99
81ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่14,781321,48836,1027,73643,838-1515
82นางสาวนันทินา เชียงทองทอผ้า18726,8657,7541,6619,415-1010
83น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณืไฟฟ้า30,5822,1131,1982561,454145-145
84นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค3,04345,64525,8805,54531,425552-552
85นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค280012,0006,8041,4588,262450-450
86นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค380012,0006,8041,4588,262503-503
87นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า15,33215,3328,6931,86210,555247-247
88ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้า2,0463,3901,0422231,26513-13
89นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,2926,6473,7688074,575-7878
90นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า2,9357,7934,4189465,364-8787
91นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน4,0391,128639137776-1818
92นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์2,355,00024,51213,8982,97816,876-180180
93เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า5,8897,8931,2922771,569-99
94ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า2,04690,63843,0069,21552,221-1616
95ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด29613,6406,3761,3667,742-77
96ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย66830,05010,7022,29312,995-55
97ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด6,227140,32225,3975,44230,839-99
98ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่14,781415,00867,90614,55182,457-77
99นางสาวนันทินา เชียงทองทอผ้า19530,5007,6301,6359,265-1010
100น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า30,5822,9411,1913571,548146-146
101นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค3,04352,21521,1476,34427,491526-526
102นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค280018,7507,5932,2789,871465-465
103นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค380017,4007,0472,1149,161510-510
104นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า15,33210,8004,3741,3125,686268-268
105ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้า2,04635,31010,6493,19413,84312-12
106นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,44812,3084,9841,4956,479-8080
107นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า2,27114,2195,7581,7277,485-8787
108นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน3,3231,163471141612-1818
109นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์1,800,00010,8004,3741,3125,686-185185
110เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า5,2187,8272,0206062,626-99
111ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า2,44989,33930,9829,29440,276-1212
112ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด29913,3104,8531,4566,309-77
113ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย54429,6007,4512,2359,686-66
114ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด10,091193,32821,4016,42027,821-99
115ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่27,142474,78653,85916,15770,016-88
116ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีก๋วยเตี๋ยว6,031172,32027,1098,13235,241-4747
117ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า23536,6801,7065112,217-1010
118น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า38,6122,7061,0963281,424149-149
119นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค2,55338,29515,5094,65220,161512-512
120นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค21,20018,0007,2902,1879,477448-448
121นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค384012,6005,1031,5306,633498-498
122นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า9,1009,1003,6851,1054,790271-271
123นางปาณี โพธิพิพิธดอกไม้ประดิษฐ์97,7403,4201,3854151,800254-254
124ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้า62948,46010,3453,10313,44813-13
125นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,44811,4414,6331,3906,023-7373
126นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า2,2714,2771,7325192,251-6565
127นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน3,3231,336541162703-1818
128นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์1,800,00012,0004,8601,4586,318-188188
129เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า5,2188,098673202875-99
130ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า2,44979,34127,3368,20035,536-1515
131ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด2997,1702,9818943,875-77
132ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย54414,8505,1271,5386,665-66
133ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด10,091230,83619,2925,78725,079-77
134ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่27,142459,47279,03523,854102,889-2020
135ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง6,031757,02682,84724,854107,701-4545
136ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า23532,3303,4231,0274,450-1010
137ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บสิ่งประดิษฐ์768,6401,4884461,934-44
138น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า37,4683,0791,2473741,621108-108
139นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค2,59736,21014,6654,39919,064424-424
140นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค279018,1507,3502,2059,555456-456
141นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค31,00016,5006,6822,0048,686482-482
142นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า10,07613,8355,6031,6807,283228-228
143นางปาณี โพธิพิพิธดอกไม้ประดิษฐ์162,9602,4961,0113031,314212-212
144นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์พวงมาลัย63,6004,8151,9505852,535212-212
145นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน4001,20048614563114-14
146ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้า62963,70512,5483,76416,31210-10
147นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,27910,8714,4021,3205,722-6868
148นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า3,87120,1859,0832,72411,807-7272
149นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน24,9504,2351,9055712,476-1414
150นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์1,500,0009,0004,0501,2155,265-165165
151เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า5,8268,7392,2536752,928-99
152ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า3,19777,90023,8337,14930,982-1515
153ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด24310,4304,2831,2855,568-66
154ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย41522,8808,4242,52710,951-55
155ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด9,715169,2898,1122,43310,545-1010
156ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่20,952384,21451,66115,49867,159-2424
157ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง6,0312,189,89595,42128,626124,047-5252
158ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีทอผ้า19931,2701,1263371,463-1010
159ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บสิ่งประดิษฐ์27411,7542,2966882,984-55
160น.ส.รุจิรา แสนรุ่งวรกิจประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า37,4681,64670321191456-56
161นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค2,59739,61516,9355,08022,015428-428
162นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค279016,5007,0532,1169,169470-470
163นายญาณเดช งามวัฒนะประกอบอุปกรณ์ไฟแช็ค31,00018,0007,6952,30810,003486-486
164นายนิธิรุจ เกียรติยศวรางกูลตัดหูรองเท้า10,07617,8757,6412,2929,933231-231
165นางปาณี โพธิพิพิธดอกไม้ประดิษฐ์162,9603,4241,4634391,90237-37
166นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน4251,27554516370816-16
167ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักผ้า62978,36013,4424,03217,47411-11
168นางชุติมาศ อาสนะทองเย็บผ้า1,79415,2496,5181,9558,473-7171
169นางลักษมี ธาตุทองคำปักผ้า4,46720,5728,7942,63811,432-7676
170นางรัชนี รุ่งกรุดผูกโบว์กล่องธูปเทียน9,0501,8377852351,020-1313
171นางสาวรัตนา เพทายบรรลือผูกเชือกพัสดุไปรษณีย์1,045,0006,2702,6808043,484-150150
172เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า5,6888,5322,6077823,389-1010
173ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีซักรีดเสื้อผ้า3,52881,50025,4477,63433,081-1414
174ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนวด1677,0303,0199053,924-66
175ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเสริมสวย42124,5107,2882,1869,474-44
176ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟสด8,628149,38818,2725,48123,753-99
177ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเบเกอรี่19,912361,24658,03417,41075,444-2323
178ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอาหารปรุง96,1521,987,56895,90828,772124,680-4949
179นางสาวนันทินา เชียงทองทอผ้า19928,3706,5551,9668,521-1111
180ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีตัดเย็บสิ่งประดิษฐ์27415,5343,4981,0494,547-55
รวมทั้งสิ้น(180 แห่ง)13,105,9412,201,063619,7352,820,79821,6204,11325,733