Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดน่าน
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1วิชาญญ์วัชร์ พลวิมลฉันท์รับจ้างสานเข่ง13,20017,1607,7222,31610,038107-107
2บริษัท อวนเอเชียรับจ้างประกอบอวน1,00035,00014,8054,42819,23398-98
3บริษัท อวนเอเชียรับจ้างประกอบอวน1,00035,00014,8504,45519,30581-81
4เฉลียว ปิ่นชัยรับจ้างปักผ้าม่านหน้าต่างม่านประตู40810,4324,1941,2605,454-111111
5สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.น่านรับจ้างผลิตหลักเขต1,00015,0002,6958083,50334-34
6ที่ดินจังหวัดน่านรับจ้างผลิตหลักเขตและหมุดหลักฐานแผนที่29,550449,70078,91223,670102,58250-50
7คุณเฉลียว ปิ่นชัยรับจ้างปักผ้าม่านประตู ม่านหน้าต่าง ม่านสั้น1743,0101,5423241,866-7777
8คุณวิชาญญ์วัชร์ พลมิมลฉันท์รับจ้างสานตะกร้า (เข่งใส่ผัก)10,20013,2607,6571,5849,241108-108
9บริษัท อวนเอเชียรับจ้างประกอบอวน1,20042,00017,9405,40023,340101-101
10คุณวิชาญญ์วัชร์ พลวิมลฉันท์รับจ้างสานเข่ง (สานตะกร้า)17,77023,1009,5922,94012,532151-151
11สนง.ที่ดินจังหวัดน่านรับจ้างผลิตหลักเขต หมุดแผนที่ หลักเขตสาธารณะ ป้าย+เสาสาธารณะ หมุดดาวเทียม840124,04021,6606,46828,12829-29
12สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านรับจ้างผลิตหลักเขต1,00015,0002,9268273,75320-20
13คุณวิชาญญ์วัชร์ พลวิมลฉันท์รับจ้างสานเข่ง (สานตะกร้า)14,50018,8508,4532,53610,989129-129
14คุณเฉลียว ปิ่นชัยรับจ้างปักผ้าม่านประตู ม่านหน้าต่าง ม่านสั้น56712,0765,4861,6457,131-6060
15สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านรับจ้างผลิตหลักเขต1,00015,0003,0309093,93916-16
16คุณวิชาญญ์วัชร์ พลวิมลฉันท์จักรสาร14,10018,3308,0012,30010,301177-177
รวมทั้งสิ้น(16 แห่ง)846,958209,46561,870271,3351,1012481,349