Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ95038,00012,2843,98216,266-116116
2นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง65,00010,3393,5431,0764,61999-99
3นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห12927,1959,4222,85012,272152-152
4นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ1,36042,36014,82644,47059,2964096136
5นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห12726,8599,3992,82012,219119-119
6นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง90,00012,0854,2301,2695,49932-32
7นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ92027,8409,7442,92312,66740101141
8นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง85,00010,4743,6651,0994,76432-32
9นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห13428,2249,8782,96312,841101-101
10นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห18538,97011,1134,16615,279254-254
11นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ1,43045,16012,6444,74117,38532103135
12นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง95,00014,5464,0721,5275,59935-35
13นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน9602,8808053021,107-3030
14นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง65,0008,7612,4539193,37232-32
15นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน7333,6651,0263841,410-3030
16นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ75030,0008,4003,15011,550-9090
17นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห19941,85311,7184,39416,112290-290
รวมทั้งสิ้น(17 แห่ง)409,211129,22283,035212,2571,2585661,824