Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางอรุณี อภิวงค์ปักผ้า2237,8053,5121,0534,565-4545
2นายวิชาญ รุ่งฤทธิ์เดชสานแห18130,82013,8504,15118,001233-233
3นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวด95,4098,5863,8561,1555,01175-75
4นายศุภกร ธัญวงศ์สานอวน1995,9702,6867993,48565-65
5นางปิ่นแก้ว แก้วปทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ6905,5202,4827443,226-3535
6นางอัมพร ศรีแดนดอกไม้กระดาษสา8,9498,9494,0271,2065,233-3333
7นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่มมาลัย1,92323,08010,3863,11513,501-3535
8นายวิชาญ รุ่งฤทธิ์เดชสานแห15927,19412,2363,67015,906195-195
9นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวด98,6588,8793,9951,1985,19348-48
10นายศุภกร ธัญวงศ์สานอวน455,9702,6868053,49152-52
11นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ3944,7282,1276382,765-4545
12นางอัมพร ศรีแดนประกอบดอกไม้ประดิษฐ์3,9903,9901,7955382,333-5151
13นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์พานพุ่มมาลัย2,93826,45011,9023,57015,472-3535
14นางอรุณี อภิวงค์ปักผ้า45315,8557,1342,1409,274-4545
15นายวิชาญ รุ่งฤทธิ์เดชสานแห18329,28013,17639,52052,696150-150
16นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวด78,63311,7955,3081,5926,90065-65
17นายศุภกร ธัญวงศ์สานอวน1995,9702,6868053,49145-45
18นางปิ่นแก้ว แก้วปทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ3534,2361,9065712,477-2525
19นางอัมพร ศรีแดนประกอบดอกไม้กระดาษสา11,16611,1665,0241,5076,531-8585
20นางอรพิม สุวรรณกาญจน์พานพุ่มมาลัย1,04712,5745,6581,6977,355-3535
21นายวิชาญ รุ่งฤทธิ์เดชสานแห13922,35010,0573,01713,074155-155
22นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวด78,6339,0294,0631,2195,28265-65
23นายศุภกร ธัญวงศ์สานอวน42512,7505,7371,7217,45845-45
24นางปิ่นแก้ว แก้วปทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ1521,8248202461,066-2727
25นางอัมพร ศรีแดนดอกไม้กระดาษสา2,5632,5631,1533461,499-7474
26นางอรุณี อภิวงค์ปักผ้า812,8361,2753821,657-3535
27นายวิชาญ รุ่งฤทธิ์เดชสานแห1462314317182-182
28ศุลีภัสย์ เกษตรศิลป์พันขดลวด47951667-67
29นายศุภกร ธัญวงศ์สานอวน2006381081389-89
30นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญจน์มาลัยพานพุ่ม23019423-2626
31นางอรุณี อภิวงค์ปักผ้า8021378379-2727
รวมทั้งสิ้น(31 แห่ง)310,239139,57978,601218,1801,5316582,189