Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดระนอง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัทอวนเอเชีย จำกัดเย็บประกอบอวน 3 ชั้น49626,28811,8293,54815,377393-393
2บริษัทอวนเอเชีย จำกัดเย็บประกอบอวน 3 ชั้น49626,28811,8293,54815,377393-393
3บริษัทอวนเอเชีย จำกัดเย็บประกอบอวน 3 ชั้น77140,86318,3885,51623,904412-412
รวมทั้งสิ้น(3 แห่ง)93,43942,04612,61254,6581,198-1,198