Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางปิยะวัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม7409,3403,8951,1685,063-7979
2นางปิยะวัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม40219,3008,0612,41610,477-113113
3หจก.ไพบูลย์กรุ๊ปถักอวน3,98953,77021,7586,49828,256281-281
4นางปิยะวัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม22910,9904,5991,3195,918-113113
5นางปิยวัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลีื่อม31017,96010,3252,21512,540-109109
6นางปรียาภัทร์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม20511,2804,7191,4106,129-9393
7หจก.ไพบูลย์กรุ๊ปถักอวน1,49031,96518,1223,87621,998372-372
8นางปรียาภัทร์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม33522,2409,3072,79212,09993-93
9หจก.ไพบูลย์กรุ๊ปถักอวน96535,20014,2504,25618,506379-379
10นางปรียาพัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม22922,3009,3202,78812,108-8787
11หจก.ไพบูลย์กรู๊ปถักอวน82929,69012,0243,60715,631356-356
12นางปรียาพัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม33015,0804,7301,7196,449-9494
13นางปรียาพัฒน์ แสนกล้าปักมุกเลื่อม31120,7107,8692,36010,229-9494
14หจก.ไพบูลย์กรุ๊ปถักอวน1,51058,2307,8692,36010,229412-412
รวมทั้งสิ้น(14 แห่ง)358,055136,84838,784175,6321,8937822,675