Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดสระบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บจก.ป.แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ135,55216,2636,9112,1039,014451-451
2นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชแห22212,2105,1891,5566,745178-178
3 นายณัฐวุฒิ อ่อนมีกุลอวน30512,2155,1911,5576,748193-193
4สุธีรา โรจน์เจริญวัฒนาอินธนู25,14325,14310,6853,20513,890-9090
5อรพิม สุวรรณกาญจน์พานพุ่ม2144,2941,8245472,371-2424
6นางชื้น กิจงามริบบิ้น26,6001,330565169734-3232
7นายชาติ สายะสีปักเครื่องหมาย1034,1301,7555262,281-3535
8บจก.ป.แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ200,70724,08510,2353,07013,305442-442
9นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชแห22212,2506,7675,20611,973179-179
10นายณัฐวุฒิ อ่อนมีกุลอวน82132,86513,9674,19018,157217-217
11สุธีรา โรจน์เจริญวัฒนาอินธนู13,91413,9145,9131,7737,686-116116
12อรพิม สุวรรณกาญจน์พานพุ่ม2595,1842,2036602,863-2727
13นายชาติ สายะสีปักเครื่องหมาย1315,2502,2316692,900-3535
14นส.ณภัทร เตชะวิเชียรงานโฟมการ์ตูน9,5052,3761,0093021,311-2929
15บจก.ป.แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ188,92562,6719,6332,89012,523430-430
16นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชแห20911,5004,8871,4666,353173-173
17นายณัฐวุฒิ อ่อนมีกุลอวน59323,73010,0853,02513,110229-229
18สุธีรา โรจน์เจริญวัฒนาอินธนู22,00022,0009,3502,80512,155-111111
19นายชาติ สายะสีปักเครื่องหมาย 1104,4201,8785632,441-3535
20นางชื้น กิจงามริบบิ้น41,2002,0608752621,137-3434
21นส.ณภัทร เตชะวิเชียรงานโฟมการ์ตูน8,7282,1829272781,205-2929
รวมทั้งสิ้น(21 แห่ง)300,072112,08036,822148,9022,4925973,089