Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย2674,8962,4483672,815-2121
2นายบพิธ ดิษฐอำไพงานพานพุ่ม221,9807922371,029-2424
3นายบพิธ ดิษฐอำไพพุ่มเลื่อม1995,2352,0946282,722-7878
4วิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์บิ้น54,5002,2248892661,155-3535
5สุชน ทิพทพากรพับถุงป.แสงทอง124,05010,7204,2881,2865,574325-325
6นายประยงค์ สุขหิรัญดอกไม้ประดิษฐ3,5163,3251,3303991,729239-239
7นางสาวชามา เล็กผลาไส้เทียน2,385,5005,8452,3387013,039300-300
8นายธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก4004,8001,9205762,496177-177
9นายสมศักดิ์ หิวาัฒนาพานิชเข่ง2,0009,0003,6001,3504,95074-74
10นางสาวชามา เล็กผลาทุบเทียน665665266793456-6
11นายอนันตศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงพลาสติก58023,2009,2802,78412,064324-324
12นายชาย สุวรรณเกตุซองเอกสาร73,0002,9201,1683501,51890-90
13จ่าสิบเอกปพันพล เกียรติยศวรางกูรหูรองเท้า2,3101,848739221960160-160
14นาศภุคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห376,7002,6808043,484280-280
15นางดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย2908,0603,2249674,191-3030
16นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า423,7801,5124531,965-3131
17นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มเหลื่อม7377,1892,8758623,737-8282
18นางวิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์65,6002,6741,0693201,389-3535
19นายสุชน ทิพทพากรพับถุงป.แสงทอง118,00010,1644,0651,2195,284325-325
20นายประยงค์ สุขหิรัญดอกไม้ประดิษฐ9561,742696208904243-243
21นางสาวชามา เล็กผลาไส้เทียน260,0003,4001,3604081,768294-294
22นายธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก4004,8001,9205762,496171-171
23นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง2,51011,2954,5181,3555,87365-65
24นางสาวชามา เล็กผลาทุบเทียน310310124371617-7
25นายอนันตศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงพลาสติก50020,0008,0002,40010,400312-312
26นายชาย สุวรรณเกตุซองเอกสาร140,0005,600240672912140-140
27จ่าสิบเอกปพันพล เกียรติยศวรางกูรหูรองเท้า-----188-188
28นางศภุคบงกช สุธาพัฒน์ธานนท์ถักแห244,4281,7715312,302280-280
29ดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย1164,4801,7925372,329-3030
30นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า242,1608642591,123-2929
31นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มเลื่อม2855,4562,1826542,836-8484
32วิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์บิ้น50,7002,3429362801,216-3939
33สุชน ทิพทพากรพับถุง153,60013,5275,4101,6237,033329-329
34นายประยงต์ สุขหิรัญดอกไม้ประดิษฐ์7472,2839132731,186231-231
35นางสาวชามา เล็กผลาไ้ส้เทียน281,0003,3201,3243981,722306-306
36นายธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก5086,1002,4407323,172165-165
37นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง4,07018,3157,3262,1979,52372-72
38นางสาวชามา เล็กผลาทุบเทียน497497198592577-7
39อนันตศักดิ์ อันิทร์เพ็ญซ่ิอนถุงพลาสติก50020,0008,0002,40010,400292-292
40ชาย สุวรรณเกตุซองเอกสาร100,0004,0001,6004802,080100-100
41จ่าสิบเอกปพันพล เกียรติยศวรางกูรหูรองเท้า3,9953,1961,2783831,661120-120
42นางดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย1202,5701,0283081,336-3232
43บพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า141,260504151655-2929
44บพิธ ดิษฐอำไพพุ่มเลื่อม892,5751,0303091,339-8787
45สุชน ทิททิพากรพับถุงป.แสงทอง154,25013,4315,3721,6116,983308-308
46ประยงค์ สุขหิรัญดอกไม้ประดิษฐ2409693,6871163,803237-237
47ชามา เล็กผลาไส้เทียน463,0005,3902,1566462,802275-275
48ธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก3003,6001,4404321,872157-157
49สมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเช่ง2,24010,0804,0321,2095,24173-73
50ชามา เล็กผลาทุบเทียน391391156462027-7
51อนันตศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงพลาสติก40016,0006,4001,9208,320284-284
52ชาย สุวรรณเกตุซองเอกสาร25,0001,000400120520100-100
53จ่าสิบเอกปพันพล เกียรติยศวรางกูรหูรองเท้า4,7003,7601,5044511,955120-120
54ศภุคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห28010,4584,1801,2545,434280-280
55นางดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย1663,7601,5044511,955-2222
56นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า111,2601,0081511,159-3030
57นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มเหลื่อม1353,7321,4924471,939-4040
58นางวิภารันต์ สรอยสวัสดิ์โบว์บิ้น28,8001,674669200869-4040
59นางนภัค สิทธิธรรมเย็บผ้า15051920762269-1313
60นางนภัค สิทธิธรรมงานถักเสื้อ41362024774321-1414
61นางนภัค สิทธิธรรมถักหมวก1725510230132-77
62นายสุชน ทิพทิพากรถุงป แสงทอง140,35011,6694,6671,4006,067334-334
63นางสาวชามา เล็กผลาไส้เทียน281,0004,3401,7365202,256300-300
64นายธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุงพลาสติก5006,0002,4007203,120174-174
65นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง2,0009,0003,6001,0804,68071-71
66นายชามา เล็กผลาทุบเทียน766766306913978-8
67นายอนันตศักดิ์ อิทน์เพ็ญซ่อนถุงกุ้ง40016,0006,4001,9208,320322-322
68จ่าสิเกปพันพล เกียติยศวรางกูรหูรองเท้า7,4005,9202,3687103,078220-220
69นางศุภุคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห6311,3404,5361,3605,8961,294-1,294
70นางดรุณี โมพันธ์ปักเครื่องหมาย1003,0001,2753821,657-1616
71บพิธ ดิษฐอำไพงานพานพุ่มผ้า353,5001,4874461,933-3535
72บพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มเหลื่อม1152,3801,0113031,314-2323
73วิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์บิ้น43,8002,1501,8272742,101-3939
74นภัค สิทธิธรรมงานเย็บผ้า19839616850218-198198
75นภัค สิทธิธรรมถักหมวก57855726109835-5757
76สุชน ทิพทิพากรพับถุง153,10013,4405,7121,7137,425324-324
77ธีรพัฒน์ เหล่ากิตติชัยเย็บถุง4755,7002,4227263,148144-144
78สมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเข่ง1,8808,4603,5951,0784,67374-74
79อนัตต์ศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงกุ้ง30012,0005,1001,5306,630253-253
80มนู วิศาลนิตย์ตัดยาง118,6503,3291,4144241,838222-222
81ญานเดชฟองน้ำ4262,1309052711,176180-180
82เอกปพันพล เกียรติยศวรางกูรหูรองเท้า8,6006,8802,9248773,801190-190
83ศภุคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห295,2922,2496742,923236-236
84นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มผ้า136015245197-1010
85นายบพิธ ดิษฐอำไพพานพุ่มเลื่อม1301,9508282481,076-2222
86วิภารัตน์ สร้อยสวัสดิ์โบว์บิ้น135,6362,9441,2513751,626-3333
87นภัค สิทธิธรรมเย็บผ้า215860365109474-1414
88นภัค สิทธิธรรมถักเสื้อ47170630090390-1010
89นภัค สิทธิธรรมถักหมวก3958524874322-3939
90สุชน ทิพทิพากรพับถุง173,50014,8446,3081,8928,200341-341
91ะีรพัฒน์ เหล้่กิตติชัยเย็บถุงพลาสติก7008,4003,5701,0714,641139-139
92สมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชเ่ข่ง1,6207,2903,0989294,02768-68
93อนันต์ศักดิ์ อินทร์เพ็ญซ่อนถุงพลาสติก30012,0005,1001,5306,630247-247
94มนู วิศาลนิตย์ตัดยาง10,1003,0301,2873861,673112-112
95ญานเดช ฟองน้ำ3021,510641189830170-170
96จ่าสิบเอกปพันพล เกียติยศวรางกูรหูรองเท้า5,7704,6161,9615882,549112-112
97ศุภณัฐ รัตนมณีรัศมีเกษรดอกไม้519,0007,4903,1799534,132286-286
98ศภุบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห407,2003,0609183,978238-238
รวมทั้งสิ้น(98 แห่ง)544,112224,76366,374291,13713,5221,32814,850